Podmínky pro uchazeče o zaměstnání

Podmínky přijetí uchazeče o povolání strážníka dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii   
 • občan České republiky
 • starší 18 let
 • spolehlivost
 • zdravotní způsobilost
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeč o práci strážníka se osobně dostaví na ředitelství Městské policie Havířov, na ul. Karvinská 1a, Havířov-Město k vedoucímu školení a výcviku. Ten jej v průběhu krátkého pohovoru zaeviduje mezi uchazeče o práci strážníka městské policie.

Během samotného přijímacího řízení se každý z uchazečů o práci strážníka podrobí testům fyzické zdatnosti, písemnému testu, psychologickému vyšetření, zdravotní prohlídce a a doloží čestné prohlášení o spolehlivosti, eventuelně další požadovaná potvrzení.

Výběr uchazečů je plně v kompetenci vedení městské policie.
Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče o zaměstnání důvodem k rozvázání pracovního poměru s dosavadním zaměstnavatelem.

S vybranými uchazeči je pak v souladu s potřebami MP upřesněn konkrétní den nástupu do práce.
 

Informace k pracovnímu poměru

Pracovní smlouva se sjednává na dobu určitou 12-ti měsíců s 3 měsíční zkušební dobou.
Na základě pracovních výsledků se po 12-ti měsících uzavírá pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Vybraní uchazeči se po přijetí k Městské policii Havířov stávají zaměstnanci statutárního města Havířova. Nejprve jsou zařazeni jako čekatelé do tříměsíčního přípravného kurzu, ve kterém jsou připravováni na povolání strážníka. Rozsah školení a výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV ČR č. 418/2008 Sb.
V rámci tříměsíčního přípravného kurzu čekatel také získává zbrojní průkaz skupiny „D" dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a probíhá výcvik čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.

Na závěr kurzu absolvují čekatelé zkoušku odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra ČR. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydává ministerstvo vnitra strážníkovi osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, jehož platnost trvá pět let. Před vypršením této pětileté platnosti se musí toto osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů novou zkouškou obnovit.

Po úspěšném vykonání v pořadí čtvrté zkoušky vydá MVČR strážníkovi osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů s platností na dobu neurčitou.

Veškeré pracovně právní vztahy se řeší dle Zákoníku práce.
 

Fyzické testy

Jedná se o sestavu testů kondiční zdatnosti pro strážníky MP Havířov. Fyzické testy prověřují základní pohybové schopnosti, tzn. rychlost, obratnost, pohyblivost, sílu a vytrvalost.

Pořadí provedení testů:
Test č. 1: člunkový běh 4 x 10 metrů
Test č. 2: sestava cvičení s tyčí
Test č. 3: kliky (vzpor ležmo opakovaně)
Test č. 4: leh - sed opakovaně
Test č. 5: běh na 1500 metrů

Jednotlivé testy jsou přesně popsány ve fotogalerii, včetně výkonnostních tabulek - dle platné Směrnice fyzických testů MP Havířov.
 

Kvalifikační předpoklady a požadavky

Kvalifikačním předpokladem výkonu práce strážníka je získání nebo obnovení osvědčení k výkonu povinností a oprávnění strážníka dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MV č. 418/2008 Sb.

Dalším kvalifikačním požadavkem výkonu práce strážníka Městské policie Havířov je držení zbrojního průkazu skupiny "D" dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu:

- získání zbrojního průkazu je organizováno útvarem vzdělávání MP v průběhu nástupního kurzu,
- jednou ze základních podmínek k získání zbrojního průkazu je podmínka bezúhonnosti podle §22 zák.č. 119/2002 Sb. a spolehlivosti podle §23 téhož zákona,
- bezúhonnost a spolehlivost osoby posuzuje okresní ředitelství policie ČR příslušné k vydání zbrojního průkazu,
- při posuzování bezúhonnosti osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení.
 

Odbornými předpoklady jsou znalosti z těchto oblastí:

oblast obecní policie
Zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii

oblast přestupků
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

oblast provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (Zákon o silničním provozu)
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

oblast trestního práva
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (Trestní řád)
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

okresní a krajské zřízení
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

další samostatné oblasti
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
Zákon č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon)
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád)
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
oblast krizového řízení a integrovaného záchranného systému
základy kriminalistiky v rozsahu potřebném pro plnění úkolů obecní policie
schopnosti uplatňování teoretických znalostí

 

Bližší informace

pondělí až pátek 8:00 – 14:00 hodin

na tel. čísle 739 290 565  příp.  596 813 146

 • Test č. 1
  Test č. 1
 • Test č. 2
  Test č. 2
 • Test č. 3
  Test č. 3
 • Test č. 4
  Test č. 4
 • Test č. 5
  Test č. 5