Podmínky pro uchazeče

Podmínky přijetí uchazeče o povolání strážníka dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii : 
 

 

 • občan České republiky

 

 • bezúhonnost
 • spolehlivost
 • starší 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeč o práci strážníka městské policie se osobně dostaví na MP Havířov, Karvinská 1a, k vedoucímu školení a výcviku. Ten jej v průběhu krátkého pohovoru zaeviduje mezi uchazeče o práci strážníka městské policie.

 

Během samotného přijímacího řízení se každý z uchazečů o práci strážníka podrobí testům fyzické zdatnosti, psychologickému vyšetření, zdravotní prohlídce, doloží výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení o spolehlivosti, eventuelně další požadovaná potvrzení.

Výběr uchazečů je plně v kompetenci vedení městské policie.

 

 

 

Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče o zaměstnání důvodem k rozvázání pracovního poměru s dosavadním zaměstnavatelem.

S vybranými uchazeči je pak v souladu s potřebami MP upřesněn konkrétní den nástupu do práce.

 

Informace k pracovnímu poměru

 

 

 

 

Pracovní smlouva se sjednává na dobu určitou 12-ti měsíců s 3měsíční zkušební dobou. Na základě pracovních výsledků se po 12-ti měsících uzavírá pracovní smlouva na dobu neurčitou.

 

 

 

Vybraní uchazeči se po přijetí k Městské policii Havířov stávají zaměstnanci statutárního města Havířov. Nejprve jsou zařazeni jako čekatelé do tříměsíčního přípravného kurzu, ve kterém jsou připravováni na povolání strážníka. Rozsah školení a výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV ČR č. 418/2008 Sb. V rámci tříměsíčního přípravného kurzu čekatel také získává zbrojní průkaz skupiny „D" dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a probíhá  výcvik čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.

 

 

Na závěr kurzu absolvují čekatelé zkoušku odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra ČR. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydává ministerstvo vnitra strážníkovi osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, jehož platnost trvá pět let. Před vypršením této pětileté platnosti se musí toto osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů novou zkouškou obnovit. Po úspěšném vykonání čtvrté zkoušky vydá MVČR strážníkovi osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů s platností na dobu neurčitou.

Veškeré pracovně právní vztahy se řeší dle Zákoníku práce.

 

Fyzické testy

 

 

 

Jedná se o baterii testů kondiční zdatnosti pro strážníky MP Havířov. Fyzické testy prověřují základní pohybové schopnosti : rychlost,obratnost, pohyblivost,  sílu a vytrvalost.

Pořadí provedení testů :

Test č. 1  :  člunkový běh 4 x 10 metrů

Test č. 2  :  sestava cvičení s tyčí

Test č. 3  :  kliky (vzpor ležmo opakovaně)

Test č. 4  :  leh - sed opakovaně

Test č. 5  :  běh na 1500 metrů.

 

Test č. 1 : člunkový běh  4 x 10 metrů

Popis provedení :

 

 

 

 

Pro vykonání testu potřebujeme stopky, dvě mety asi 20 cm vysoké a rovný terén, na kterém vyznačíme metami úsek 10 m (vzdálenost vnějších okrajů met). Na povel vybíháme od startovní mety, kterou máme po levé ruce. Oběhneme následující metu z levé strany a vracíme se ke startovní metě. Tu obíháme z pravé strany a pokračujeme znovu k přední metě. Tu již neobíháme, pouze se jí dotkneme rukou a vracíme se ke startovní metě.

 

 

 

Test končí v okamžiku, kdy se dotkneme rukou startovní mety. Při správném provedení tvoří proběhnutá trať mezi metami "osmičku" .

 

 

Hodnocení : výkon hodnotíme časem s přesností na desetinu sekundy. Tímto testem měříme běžeckou rychlost, schopnost rychlých změn pohybu, obratnost, koordinaci  pohybu.

 

 

 

 

 
 
Muži - věk
 
 
 
Ženy - věk
 
Body
 
21-29
 
30-39
 
40-50
 
Body
 
21-29
 
30-39
 
40-45
 
6
 
13,4
 
14,5
 
15,9
 
6
 
16,0
 
17,0
 
18,5
 
7
 
12,8
 
14,0
 
15,3
 
7
 
15,2
 
16,4
 
18,0
 
8
 
12,3
 
13,5
 
14,5
 
8
 
14,5
 
15,8
 
17,5
 
9
 
11,9
 
13,1
 
14,0
 
9
 
14,0
 
15,2
 
17,0
 
10
 
11,6
 
12,7
 
13,5
 
10
 
13,5
 
14,7
 
16,5
 
11
 
11,4
 
12,4
 
13,1
 
11
 
13,1
 
14,2
 
16,0
 
12
 
11,2
 
12,1
 
12,7
 
12
 
12,7
 
13,7
 
15,5
 
13
 
11,0
 
11,8
 
12,4
 
13
 
12,4
 
13,2
 
15,0
 
14
 
10,8
 
11,5
 
12,1
 
14
 
12,0
 
12,7
 
14,5
 
15
 
10,5
 
11,2
 
11,8
 
15
 
11,6
 
12,2
 
14,0
 
16
 
10,3
 
11,0
 
11,5
 
16
 
11,3
 
11,8
 
13,5
 
17
 
10,1
 
10,7
 
11,3
 
17
 
11,0
 
11,5
 
13,1
 
18
 
9,8
 
10,5
 
11,0
 
18
 
10,8
 
11,3
 
12,7
 
19
 
9,6
 
10,2
 
10,8
 
19
 
10,6
 
11,1
 
12,3
 
20
 
9,4
 
10,0
 
10,5
 
20
 
10,4
 
11,0
 
12,0
 
21
 
9,2
 
9,8
 
10,3
 
21
 
10,2
 
10,8
 
11,8
 
                 

                Za každé další zrychlení o 0,2 sec. připočteme jeden bod.

Test č. 2 : sestava cvičení s tyčí

Popis provedení :

Pro vykonání testu potřebujeme asi 1 m dlouhou tyč a stopky. Tyč držíme v šíři ramen vzadu za tělem. Ze stoje mírně rozkročného překročíme tyč levou a pravou nohou. Plynule přejdeme sedem do lehu na zádech se skrčenýma nohama. Provlečeme obě nohy nad tyč a ze sedu se opět dostaneme do stoje mírně rozkročného. Tuto cvičební sestavu provedeme celkem 5x, co nejrychleji a bez přerušení.

Hodnocení : na stopkách měříme čas, za který dokážeme tento cvičební cyklus opakovat 5x. Měříme s přesností na 1 sekundu. Chybou je, jestliže tyč třeba jen jednou rukou pustíme - cvičení se musí opakovat. Dbáme na to, abychom každý cvičební cyklus zahájili a ukončili ve vzpřímeném postoji. Provedením testu získáme informaci o celkové obratnosti a pohyblivosti páteře.

 

 

 

 

 

 
 
Muži - věk
 
 
 
Ženy - věk
 
Body
 
21-29
 
30-39
 
40-50
 
Body
 
21-29
 
30-39
 
40-45
 
6
 
32
 
37
 
40
 
6
 
31
 
34
 
36
 
7
 
30
 
35
 
38
 
7
 
30
 
33
 
35
 
8
 
29
 
33
 
36
 
8
 
29
 
32
 
34
 
9
 
27
 
31
 
34
 
9
 
27
 
30
 
32
 
10
 
26
 
30
 
32
 
10
 
26
 
29
 
31
 
11
 
24
 
28
 
30
 
11
 
24
 
27
 
29
 
12
 
23
 
27
 
29
 
12
 
23
 
26
 
28
 
13
 
21
 
25
 
27
 
13
 
21
 
24
 
26
 
14
 
20
 
24
 
26
 
14
 
20
 
23
 
25
 
15
 
18
 
22
 
24
 
15
 
18
 
21
 
23
 
16
 
17
 
21
 
22
 
16
 
17
 
20
 
22
 
17
 
15
 
19
 
20
 
17
 
15
 
18
 
20
 
18
 
14
 
18
 
19
 
18
 
14
 
17
 
18
 
19
 
12
 
16
 
17
 
19
 
12
 
15
 
16
 
20
 
11
 
15
 
16
 
20
 
11
 
14
 
15
 
21
 
10
 
14
 
15
 
21
 
10
 
13
 
14
 
                 

                  Za každé další zrychlení o jednu sekundu připočteme jeden bod.

 

Test č. 3 : klik - vzpor ležmo opakovaně

Popis provedení :

 

 

 

 

Muži - v lehu na břiše pokrčíme paže a opřeme se dlaněmi o zem v úrovni prsou. Prsty směřují vpřed. Napnutím paží provedeme vzpor ležmo - pokrčením paží se vrátíme zpět do kliku. Správné provedení testu vyžaduje, aby po celou dobu cvičení trup a nohy tvořily přímku - tzn. neprohýbat se, ani nevysazovat. Při kliku se lehce dotýkáme břichem země.

 

 

 

Ženy - test provádíme oporou o zvýšenou podložku 45-50 cm vysokou. Pro správné provedení je důležitá základní poloha, při které se hrudníkem lehce dotýkáme podložky a ruce jsou opřeny o podložku v úrovni prsou. Jinak je provedení zcela shodné jako u mužů.

 

 

Hodnocení : výkon hodnotíme počtem úplně dokončených vzporů ležmo, tzn. že test provádíme až do únavy, případně jej ukončíme v době, kdy se cvičenec začne prohýbat či vysazovat. Testem hodnotíme dynamickou sílu svalstva paží a pletence ramenního.

 

 

 

 

 
 
Muži - věk
 
 
 
Ženy - věk
 
Body
 
21-29
 
30-39
 
40-50
 
Body
 
21-29
 
30-39
 
40-45
 
7
 
24
 
17
 
14
 
7
 
12
 
10
 
7
 
8
 
26
 
19
 
15
 
8
 
13
 
10
 
8
 
9
 
28
 
21
 
16
 
9
 
14
 
11
 
8
 
10
 
30
 
23
 
18
 
10
 
15
 
12
 
9
 
11
 
32
 
24
 
19
 
11
 
17
 
14
 
10
 
12
 
34
 
26
 
21
 
12
 
19
 
15
 
12
 
13
 
36
 
27
 
22
 
13
 
20
 
17
 
13
 
14
 
38
 
28
 
24
 
14
 
22
 
18
 
14
 
15
 
40
 
30
 
25
 
15
 
24
 
20
 
16
 
16
 
41
 
31
 
27
 
16
 
25
 
21
 
17
 
17
 
43
 
32
 
28
 
17
 
27
 
22
 
19
 
18
 
45
 
34
 
30
 
18
 
28
 
24
 
20
 
19
 
47
 
35
 
31
 
19
 
30
 
25
 
21
 
20
 
49
 
36
 
33
 
20
 
31
 
26
 
22
 
21
 
51
 
38
 
35
 
21
 
33
 
28
 
24
 
22
 
53
 
40
 
37
 
22
 
35
 
30
 
26
 
                 

                   Za každé další dva kliky navíc připočteme jeden bod.

Test č. 4 : leh - sed opakovaně

Popis provedení :

Základní polohou je leh na zádech. Nohy jsou mírně pokrčeny a mírně roznoženy, kolena jsou asi 30 cm nad zemí, ruce spojeny za hlavou v týl, lokty se dotýkají země. Z této základní polohy provádíme sed s pootočením trupu tak, abychom se loktem lehce dotkli opačného kolena a vracíme se zpět do lehu. Směr pootočení trupu neustále střídáme - při prvním sedu se dotkneme levým loktem pravého kolena, při dalším sedu pravým loktem levého kolena atd.

Při tomto testu je zapotřebí, aby testovanému někdo přidržoval nohy za kotníky u země. Úkolem je opakovat popsaný cvičební cyklus po dobu dvou minut. Tempo cvičení volí každý individuálně.

Hodnocení : počet ukončených celých cvičebních cyklů za dvě minuty. Testem posuzujeme úroveň dynamické síly břišních svalů.

 

 

 

 

 

 
 
Muži - věk
 
 
 
Ženy - věk
 
Body
 
21-29
 
30-39
 
40-50
 
Body
 
21-29
 
30-39
 
40-45
 
6
 
25
 
17
 
15
 
6
 
16
 
13
 
11
 
7
 
28
 
20
 
18
 
7
 
18
 
14
 
12
 
8
 
31
 
23
 
21
 
8
 
20
 
16
 
14
 
9
 
34
 
26
 
24
 
9
 
23
 
18
 
16
 
10
 
37
 
30
 
27
 
10
 
26
 
20
 
18
 
11
 
40
 
33
 
30
 
11
 
29
 
23
 
21
 
12
 
43
 
36
 
33
 
12
 
32
 
26
 
24
 
13
 
46
 
39
 
36
 
13
 
35
 
29
 
27
 
14
 
49
 
42
 
39
 
14
 
38
 
32
 
30
 
15
 
52
 
46
 
43
 
15
 
41
 
36
 
33
 
16
 
55
 
49
 
45
 
16
 
44
 
39
 
36
 
17
 
58
 
52
 
49
 
17
 
47
 
42
 
39
 
18
 
61
 
56
 
52
 
18
 
50
 
46
 
42
 
19
 
64
 
59
 
55
 
19
 
53
 
49
 
45
 
20
 
66
 
62
 
58
 
20
 
56
 
52
 
48
 
21
 
69
 
65
 
61
 
21
 
59
 
55
 
51
 
22
 
72
 
68
 
64
 
22
 
61
 
58
 
54
 
                 

         Za každé další tři ukončené cvičební cykly „leh-sed" připočteme jeden bod.

Test č. 5 : běh na 1500 metrů

Popis provedení :

Běžecký test se provede na vyznačeném okruhu, nejlépe na běžecké dráze. Úkolem je ogěhnout 1500 metrů v co nejkratším čase. Tempo běhu je individuální, běh je možno střídat s chůzí.

Hodnocení : Měří se čas, za který se uběhne vzdálenost 1500 metrů. Test prověřuje obecnou vytrvalost.
 

 

 

 

 

 
 
Muži - věk
 
 
 
Ženy - věk
 
Body
 
21-29
 
30-39
 
40-50
 
Body
 
21-29
 
30-39
 
40-45
 
6
 
6,45 7,45 8,50 6
 
7,45 8,45 9,48
7
 
6,40 7,40 8,45 7
 
7,42 8,42 9,45
8
 
6,35 7,35 8,40 8
 
7,39 8,39 9,42
9
 
6,30 7,30 8,35 9
 
7,36 8,36 9,39
10
 
6,25 7,25 8,30 10
 
7,33 8,33 9,36
11
 
6,20 7,20 8,25 11
 
7,30 8,30 9,33
12
 
6,15 7,15 8,20 12
 
7,27 8,27 9,30
13
 
6,10 7,10 8,15 13
 
7,24 8,24 9,27
14
 
6,05 7,05 8,10 14
 
7,21 8,21 9,24
15
 
6,00 7,00 8,05 15
 
7,18 8,18 9,21
16
 
5,55 6,55 8,00 16
 
7,15 8,15 9,18
17
 
5,50 6,50 7,55 17
 
7,12 8,12 9,15
18
 
5,45 6,45 7,50 18
 
7,09 8,09 9,12
19
 
5,40 6,40 7,45 19
 
7,06 8,06 9,09
20
 
5,35 6,35 7,40 20
 
7,03 8,03 9,06
               
                 

                     Za každé další zlepšení času o 3 sekundy se přičítá 1 bod.

 

Nesplnění testů :

- součet dosažených bodů ze všech disciplín nesmí být nižší 60 bodů

- v žádném z testů nesmí testovaná osoba dosáhnout méně než 8 bodů

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky

 

 

 

 

Kvalifikačním předpokladem výkonu práce strážníka je získání nebo obnovení osvědčení k výkonu povinností a oprávnění strážníka dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MV č. 418/2008 Sb.

 

 

 

Kvalifikačním požadavkem výkonu práce strážníka Městské policie Havířov je držení zbrojního průkazu skupiny "D" dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu :

 

 

 • získání zbrojního průkazu je organizováno útvarem vzdělávání MP v průběhu nástupního kursu,

 

 

 • jednou ze základních podmínek k získání zbrojního průkazu je podmínka bezúhonnosti podle §22 zák.č. 119/2002 Sb. a spolehlivosti podle §23 téhož zákona,

 

 

 • bezúhonnost a spolehlivost osoby posuzuje okresní ředitelství policie ČR příslušné k vydání zbrojního průkazu,

 

 

 • při posuzování bezúhonnosti osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení.

 

Odbornými předpoklady jsou znalosti:

 

 

 

 • ústavního pořádku ČR

 

 

 

 • obecní policie

 

 

 • obecního a krajského zařízení

 

 

 • shromažďování

 

 

 • Policie České republiky

 

 

 • trestního práva

 

 

 • živnostenského podnikání

 

 

 • střelných zbraní a střeliva

 

 

 • přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce

 

 

 • správního řízení

 

 

 • bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

 

 

 • ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

 

 

 • krizového řízení a integrovaného záchranného systému

 

 

 • základy kriminalistiky v rozsahu potřebném pro plnění úkolů obecní policie

 

 

 • schopnost uplatňování teoretických znalostí