MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM, ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ

Určení kamerového systému

Jedním z účinných způsobů prevence kriminality již v minulosti byla, je a nadále i bude, dohlížecí činnost policie v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, a to jak Policie ČR, tak obecních nebo městských policií. Budované městské kamerové dohlížecí systémy jsou pomocníky ve větších městech, kde je ve velmi obtížné dohlížecí činnost v dostatečném rozsahu zajistit klasickým způsobem.

Zákonná norma
dle § 24b Zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

(1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.
(2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.

S účinností od 1.1.2003 je obecní policie (městská policie) zákonem výslovně oprávněna pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, a to nově i za pomoci stálých automatických systémů, kterými je právě uvedený městský kamerový dohlížecí systém.

MKDS je používán v souladu s přijatým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), s účinností od 25.5.2018.

Kamery v rámci kamerového systému budou muset do budoucna splňovat mimo jiné i požadavky na kyberbezpečnost dle evropské směrnice NIS2 (Network and Information Security Directive). NIS2 je aktualizací celoevropského právního předpisu o kybernetické bezpečnosti schválená Evropským parlamentem v listopadu 2022. Jejím cílem je dosáhnout vysoké společenské úrovně kyberbezpečnosti ve všech členských státech EU. Předpokládáme tedy revizi povinností i v rámci Městské policie Havířov, a to po schválení novely zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v průběhu roku 2024.

 

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Městský kamerový dohlížecí systém (dále také "MKDS") je v Havířově v nepřetržitém provozu již od roku 2001. Na začátku bylo uvedeno do provozu 10 kamer, do roku 2012 došlo průběžně k rozšíření o další dvě a v roce 2012 došlo k rozšíření o čtyři kamerové body na komisariátu č. 3, na ulici Gen. Svobody. Tyto kamerové body nechala vybudovat a zaplatila společnost RPG Byty s.r.o. (dnes RESIDOMO), která je pak následně darovala statutárnímu městu Havířov. Kamery byly umístěny v problémových lokalitách Havířova-Šumbarku.

Dne 1.12.2014 byla dokončena realizace rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o tři kamerové body v lokalitě Havířov-Šumbark. Rozšíření MKDS bylo financováno z dotace Ministerstva vnitra ČR.

V roce 2015 byl na základě veřejné zakázky systém přestavěn na moderní decentralizovaný digitální kamerový systém s přenosem dat po optické síti, který umožňuje obsluhu libovolné kamery z kteréhokoliv dispečerského pracoviště. Touto rekonstrukcí se dosáhlo mimo jiné výrazného zlepšení zobrazovaných scén, delší doby uložených záznamů a zlepšení ovládání jednotlivých kamer. Ve srovnání s původními, nové kamery umožňují zachytit více detailů, včetně obličejů podezřelých osob nebo poznávacích značek vozidel. Obraz je mnohem kvalitnější, a to i za zhoršených světelných podmínek. Nový a spolehlivější je také přenos signálu. Kamerový systém nyní propojuje všechny tři komisariáty, používat všechny kamery s digitálním systémem lze v podstatě ze všech tří služeben. Vyhodnocovací stanoviště MKDS je zabezpečeno stálou službou s nepřetržitým provozem pod dohledem strážníka městské policie. Další výhodou nového systému je skutečnost, že je možné na jakékoli místo ve městě dle potřeby přidat další kamerové body.
Všechny kamery jsou plně otočné a nabízejí třicetinásobný optický zoom. Nový systém také nabízí delší dobu uchování záznamů, které slouží pro případné další vyhodnocování nebo dokazování Policii ČR. Kamery strážníkům umožňují rychlejší zásahy a poskytují potřebné důkazy a za dobu své existence již pomohly k dopadení mnoha pachatelů trestné činnosti nebo přestupků.

Kamery jsou umístěny na místech, kde slouží svému účelu, tedy k zajištění dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností občanů a jejich majetku. Tato místa byla vybrána ve spolupráci s Policií ČR.

Na konci roku 2017 byl MKDS rozšířen o dvě kamery, které jsou umístěny v rekonstruovaném železničním podjezdu na ul. U Nádraží v Havířově-Šumbarku.
V průběhu roku 2018 byla dokončena realizace dalšího rozšíření MKDS o tři kamerové body, a to díky finanční podpoře Ministerstva vnitra ČR.
Jednalo se o umístění dvou pevných kamerových bodů v blízkosti střediska Správy uprchlických zařízení v Havířově-Dolní Suchá a jedné mobilní kamery.

V roce 2019 díky získání dotace ze státního rozpočtu z programu MV ČR "Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2018-2019" se podařilo městské policii realizovat další rozšíření MKDS o dalších pět kamerových bodů.
V roce 2020 byla ze stejného dotačního programu Ministerstva vnitra zajištěna realizace rozšíření kamerového systému o nové čtyři kamerové body.

V roce 2022 se rozšířil počet kamerových bodů o 18 nových kamer, které doplnily dvě původní v "přednádražním prostu" na ul. Železničářů.

V lednu 2023 byla realizována dvě nová dohlížecí pracoviště na obou obvodních odděleních Policie ČR v Havířově, kterými došlo k propojení Městského kamerového dohlížecího systému s Policií ČR.
Zároveň začala částečná modernizace stávajícího systému, aby toto propojení bylo možné.
V březnu 2023 byla pořízena další mobilní kamera Observer, která bude využívána dle potřebnosti v různých lokalitách. Financována byla z "Fondu bezpečnosti".
V červenci 2023 byly zprovozněny dva nové kamerové body v okolí nově vybudovaného záchytného parkoviště v Havířově-Šumbarku.
V listopadu 2023 byl dokončen nový projekt na pořízení nadstavbového video-analytického systému, včetně dodávky a montáže potřebného HW. Součástí veřejné zakázky byla také montáž GV-IP kamery TBL8810, která díky inteligentnímu software dokáže analyzovat překročení čáry, vstup do prostoru, opuštění prostoru, vniknutí do prostoru, detekci obličeje, počítání pohybu osob nebo sledování hustoty davu.
Celý systém GV CONTROL CENTER V4 umožňuje za pomoci jediného rozhraní sledovat živé video včetně PTZ kamer a jejich ovládání, přehrávat záznamy s využitím možností inteligentního vyhledávání. Tento software umožňuje rychlou a efektivní analýzu záznamu a výrazně zkracuje dobu vyhledávání a prohlížení požadovaných událostí. Systém zvládne monitorovat situaci na silnicích i veřejných prostranstvích a umožní v záznamu rychle najít podezřelé osoby nebo vozidla.

V dubnu 2024 došlo k centralizaci celého Městského kamerového dohlížecího systému. Nyní se nachází centrální dispečink na novém komisariátu č. 2 na ul. Kubelíkova, kde veškeré výstupy zpracovávají bezpečnostní pracovníci, pod dohledem operátora MKDS. 

Současný systém MKDS využívaný MP Havířov zahrnuje 59 kamer stacionárních a 4 mobilní (dva kamerové body jsou umístěny v mobilních služebnách a dvě samostatné přenosné kamery), které jsou obsluhovány ze tří samostatných pracovišť umístěných na jednotlivých komisariátech Městské policie Havířov.

 
UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KAMEROVÝCH BODŮ

K1.1. Dělnická 1169/21
K1.2. Fibichova 226/19
K1.3. Hlavní třída 169/48 – sloup mezi silničními pruhy -
nově umístěna GV-IP kamera
K1.4. Před Tratí 1434/5 - OKAY
K1.5. Na kopci 269/5
K1.6. Křižovatka Orlovská x U Skleníků
K1.7. 1. Máje 959/2
K1.8. Dlouhá tř. 470/17
K1.9. Jaselská 1195/2

K1.10. záchytné parkoviště v Havířově-Šumbarku (dva kamerové body)

K2.1. Moskevská 1124/2a
K2.2. Dlouhá 1144/91
K2.3. Elišky Krásnohorské 1290/2
K2.4. Kpt. Jasioka 685/57
K2.5. Kosmonautů 1233/43
K2.6. Okrajová 1410/49
K2.7. Na Nábřeží - Nealko bar Na vyhlídce

K2.8. ul. Železničářů - PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR  - 20 kusů vnitřních a venkovních kamer

K3.1. Gen. Svobody 265/13
K3.2. Heleny Malířové 1152/2
K3.3. Železničářů 1301/4
K3.4. Obránců míru 1193/10
K3.5. Anglická 787/11a
K3.6. U Nádraží 654/25
K3.7. Dukelská 639/2
K3.8. Odboje 723/1
K3.9. Nám. TGM 813/1
K3.10. SNP 804/9
K3.11. Lesopark – vstup od garáží, ulice Mládí
K3.12. Lesopark – střed, ulice Mládí
K3.13. Lesopark – vstup - točité schody, ulice Mládí
K3.14. Mládí 1140/14 – na horkovodu u garáží
K3.15. Jarošova 859/19 – sloup VO č.83/11 u Bivoje
K3.16. Sloup před Nákupní 468/14
K3.17. Železniční podjezd u nádraží ČD – směr Město
K3.18. Železniční podjezd u nádraží ČD – směr Šumbark
K3.19. Jedlová 493/2
K3.20. Moravská 394/11
K3.21. Marie Pujmanové 1129/3

 

ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ

Specifickým využíváním kamerového systému je úsekové radarové měření rychlosti, které je ve městě Havířově využíváno již od roku 2016. V současné době jsou v provozu celkem tři úseky měření rychlosti.

Aktivní měřený úsek motoristé poznají podle příčné bílé čáry na vozovce, kamer na sloupu veřejného osvětlení a svislého dopravního značení.

Úsekové měření funguje na principu měření doby, za kterou vozidlo přesně vymezený úsek projede. Na začátku a na konci úseku radar každé vozidlo vyfotí. Systém průběžně vyhodnocuje, které vozidlo projelo úsekem rychleji, než je povoleno. Vyhodnocený záznam složený z několika fotografií, data, času, doby průjezdu a vypočtené rychlosti uloží a odešle ke zpracování. Odesílání dat je automatické, zařízení nepotřebuje žádnou obsluhu.

Zjištěné přestupky řeší Městská policie Havířov, která jednotlivé případy předává oddělení dopravních přestupků na Správním odboru Magistrátu města Havířova.

I. úsek

od 1.1.2016 bylo zprovozněno úsekové měření na ul. Dělnická - v úseku od křižovatky s ul. Mánesovou po okružní křižovatku s ul. Moskevskou v Havířově-Městě.
(ve fotogalerii je k nahlédnutí OVĚŘOVACÍ LIST č. 8012-OL-70559-21 ze dne 15.11.2021)

II. úsek

od 1.4.2017 bylo zprovozněno úsekové měření na Národní třídě - v úseku od křižovatky s ul. Lipová po ul. Kpt. Nálepky v Havířově-Městě.
Zařízení bylo koncem roku 2022 demontováno z důvodu změny organizace dopravy na této silnici.

změna úseku od 1.2.2023
Obousměrné měření v Havířově, sil. č. III/4742, ul. Padlých Hrdinů v úseku od sportovního centra  (Tennis Hill) po konec zastavěné části Bludovic (vjezd k Životickým sadům) v Bludovicích.

(ve fotogalerii je k nahlédnutí OVĚŘOVACÍ LIST č. 8012-OL-70044-23 ze dne 31.1.2023)

III. úsek

od 16.11.2020 bylo zprovozněno úsekové měření rychlosti na ulici Ostravské, ve směru na Ostravu, od výjezdu z čerpací stanice Shell po křižovatku směrem na Ostravu, v Havířově-Šumbarku.
(ve fotogalerii je k nahlédnutí OVĚŘOVACÍ LIST č. 8012-OL-70558-21 ze dne 15.11.2021)

Zařízení bylo demontováno v únoru 2024 z důvodu rekonstrukce železničního mostu a s tím spojené změny organizace dopravy na této silnici.

změna úseku od 17.04.2024
Obousměrné měření na ulici Studentská.
(ve fotogalerii je k nahlédnutí OVĚŘOVACÍ LIST č. 8012-OL-70262-24 ze dne 17.4.2024)

 • umístění jednotlivých kamerových bodů označených jako K1
  umístění jednotlivých kamerových bodů označených jako K1
 • umístění jednotlivých kamerových bodů označených jako K2
  umístění jednotlivých kamerových bodů označených jako K2
 • umístění jednotlivých kamerových bodů označených jako K3
  umístění jednotlivých kamerových bodů označených jako K3
 • Ověřovací list pro ul. Dělnická (str.1)
  Ověřovací list pro ul. Dělnická (str.1)
 • Ověřovací list pro ul. Dělnická (str.2)
  Ověřovací list pro ul. Dělnická (str.2)
 • Ověřovací list pro ul. Padlých Hrdinů (str.1)
  Ověřovací list pro ul. Padlých Hrdinů (str.1)
 • Ověřovací list pro ul. Padlých Hrdinů (str.2)
  Ověřovací list pro ul. Padlých Hrdinů (str.2)
 • Ověřovací list pro ul. Studentská (str.1)
  Ověřovací list pro ul. Studentská (str.1)
 • Ověřovací list pro ul. Studentská (str.2)
  Ověřovací list pro ul. Studentská (str.2)