Historie a struktura Městské policie Havířov

Když počátkem roku 1991 projevila radnice města Havířova zájem vybudovat orgán, který by se podílel na zajišťování veřejného pořádku ve městě souběžně s republikovou policií, neexistoval legislativní rámec, jak by bylo možno tyto aktivity řadových zaměstnanců úřadu města zaštítit. Následně byl zřízen usnesením 7. schůze Rady města Havířova ze dne 5.3.1991 Útvar pořádkové služby, který začal působit v havířovských ulicích 11. července 1991 a měl 15 členů.

Organizačně byl zařazen pod Úřad města Havířova. Pracovníci Útvaru pořádkové služby byli vystrojeni a částečně vyzbrojeni, ale střelné zbraně nosit nesměli, neboť zákon o obecní policii ještě nevznikl. Zaměřili se především na špatné parkování, postihování nepoctivých trhovců a na další přestupky spáchané občany. Takže se spíše jednalo o jakousi pořádkovou službu než o skutečnou „policii“. Již koncem roku se Útvar rozrostl na více než 50 zaměstnanců, včetně velitele. Jejich pravomoce v rámci řešení veřejného pořádku byly dány zákonem České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích.

1992
Od 1.1.1992 nabyl účinnost zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii na jehož základě schválilo Zastupitelstvo města Havířova dne 5. února 1992 na svém zasedání Obecně závaznou vyhlášku, kterou byla zřízena Správa městské policie Havířov. Městská policie Havířov byla založena jako jedna z prvních v republice.
Byl zřízen první komisariát MP v části Hasičské zbrojnice na ul. Karvinské.
1993
Od října roku 1993 začal na základě nově přijaté koncepce bezpečnosti ve městě pracovat nový komisariát č. 2 na ulici Balzacova, který byl v rámci zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku partnerem Obvodnímu oddělení PČR Havířov 2 na ul. Kubelíkova.
1994
Od 1.11.1994 byl zprovozněn komisariát č. 3 v Havířově-Šumbarku na ulici Gen. Svobody, jako partner Obvodnímu oddělení PČR Havířov 3 na ul. Moravské.
Od roku 1994 provozuje Městská policie Havířov Pult centralizované ochrany. Nejprve se jednalo o pult soukromé firmy, která měla s městem smlouvu o zabezpečování majetku.
1995
O tom jak náročná a nebezpečná je práce strážníků ve městě Havířov, které se řadí mezi města s největší nezaměstnaností a vysokou kriminalitou, svědčí i případ strážníka Martina Pekary, který byl 12.12.1995 při zákroku na pachatele závažného trestného činu postřelen a těžce zraněn a na základě tohoto zranění po dvou letech zemřel.
Začala bezplatná evidence jízdních kol. V současné době MP Havířov eviduje přes 2000 jízdních kol.
1996
Proběhl 1. ročník soutěže „O putovní pohár primátora statutárního města Havířova“ ve střelbě, kterou od té doby již 20 let pravidelně pořádá Městská policie Havířov pro žáky druhého stupně havířovských základních škol a družstva strážníků městských policií, příslušníků PČR a policistů zahraničních družebních policií.
V roce 1996 se podařilo získat finanční prostředky od ministerstva vnitra v rámci dotace projektu Prevence kriminality na pořízení vlastního zařízení PCO.
1997
V tomto roce pomáhali strážníci MP Havířov při zabezpečování bezpečnosti osob a majetku při zvlášť ničivých povodních, a to nejen na území města Havířova.
1998
Na památku strážníka Martina Pekary byl tradiční turnaj v sálové kopané pro zástupce městských policí a Policie ČR pojmenován „Memoriál Martina Pekary“.
1999
Od roku 1999 provádí strážníci MP besedy především na 1. a 2. stupni ZŠ zaměřené na vysvětlení základních pojmů souvisejících s pravidly silničního provozu, bezpečností dětí na přechodech pro chodce, ohleduplností při jízdě na kole, kolečkových bruslích, skateboardech, registraci jízdních kol, nebezpečí užívání drog a omamných látek, upozornění na dodržování obecně závazných vyhlášek města.
2000
Významná byla pomoc strážníků Městské policie Havířov při zabezpečování bezpečnosti majetku občanů po ničivém krupobití na území města.
Od roku 2000 jsou před každým komisariátem instalovány "schránky důvěry". Občané Havířova do nich nejvíce dávají nalezené doklady, klíče, ale také upozornění na některé nešvary. Ačkoliv ne vždy jsou upozornění podepsána, vždy je jim věnována příslušná pozornost.
2001
Zahájení provozu Městského kamerového dohlížecího systému.
Dokončení kompletní rekonstrukce areálu městské policie  na ul. Karvinská, která začala v roce 1996.
Od roku 2001 jsou součástí systému práce MP Havířov cyklohlídky. Do ulic Havířova poprvé vyjely 13. dubna 2001.
2002
Začala se využívat nově vyvinutá verze programu NET-G, systém GPS, umožňující zjišťovat rychlost služebních vozidel a plně využívat pracovní plochu monitoru pro zobrazení map se sledovanými vozidly.
2003
Dne 29.10.2003 bylo zakoupeno u České zbrojovky Uherský Brod 20 ks samonabíjecích pistolí. Tímto bylo zahájeno postupné přezbrojování strážníků MP, kteří byli vyzbrojeni pro výkon služby zastaralými revolvery Arminius 38 HV.
Byly zakoupeny první digitální záznamníky s externím mikrofonem, které sloužily k zaznamenávání řešených přestupků.
2004
Z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově bylo v srpnu 2004 zakoupen laserový měřič rychlosti Lidar – ProLaser III.
2005
Bylo zakoupeno nové záznamové zařízení pro nahrávání radiového provozu a tísňového volání na linku 156.
2006
Po dlouhodobém vyjednávání se povedl zpřístupnit on-line vstup z PC umístěném na služebně městské policie v budově Magistrátu města Havířova přes zabezpečenou síť dopravně správních evidencí do informačních systémů Pátrání po motorových vozidlech a Pátrání po osobách. Tuto možnost získal Havířov jako čtvrté město v ČR a zajištění informací bylo důležitým krokem ke zvýšení bezpečnosti občanů Havířova. Dosud bylo možno tyto údaje získat pouze telefonickým dotazem na služebnu PČR.
2007
Došlo k dalšímu doplnění a rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému.
2008
Z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově byly zakoupeny první 4 kusy alkohol-testerů DRÄGER, které byly umístěny ve služebních vozidlech městské policie.
A také byla pořízena termokamera (termovize) k odhalování pachatelů přestupků a trestných činů v neosvětlených částech města. Je využívána při pátráních po pohřešovaných osobách především v zalesněných či jinak nepřístupných místech, kde se lze jen stěží pohybovat. Rovněž zkvalitnila kontrolu parkovišť, hřbitovů, lesoparků, Meandrů Lučiny.
2009
V měsíci září 2009 byl realizován projekt Mobilní služebna Městské policie Havířov a zahájením provozu Mobilní služebny městské policie došlo ke zvýšení bezpečnosti občanů a snižovaní kriminality ve vytypovaných částech města Havířova. 
MP Havířov pořádala odborný pracovní seminář preventistů městských policií statutárních měst ČR a zástupců městských policií okolních obcí pod názvem „10 let preventivní činnosti Městské policie Havířov“, který se konal ve dnech 22. a 23.9.2009.
První služební automobil byl vybaven dvěma kamerami pro zaznamenání obrazu před a za vozidlem. Dále byl vybaven dvěma diktafony pro záznam zvuku do vzdálenosti až 150 metrů od vozidla. Kamerový systém ve vozidle slouží k zadokumentování přestupků řešených autohlídkou zvláště v dopravě i k monitorování zájmových lokalit jako mobilní kamerový bod.
2010
Vytvoření dvou nových pracovních pozic „Asistentů prevence kriminality“ v rámci projektu, jehož cílem bylo rozšíření možnosti uplatnění se na trhu práce pro cílové skupiny, tj. příslušníci etnické menšiny nebo vybrané osoby bydlící v sociálně vyloučených lokalitách.
2011
Zahájení bezplatného kurzu sebeobrany v rámci preventivního projektu MP Havířov „Ženy, naučte se bránit“.
2012
Otevření nových Detašovaných pracovišť městské policie na ul. Dukelská 9a v Havířově-Šumbarku a na ul. Kpt. Jasioka 2 v Havířově-Prostřední Suché.
Zahájení projektu „Strážník blíže občanům“ v jehož rámci bylo území města Havířova rozděleno na 13 částí – okrsků shodných s obdobným rozdělením Policie ČR a do jednotlivých okrsků byli přiděleni strážníci tzv. „patroni“ z jednotlivých komisariátů.
2013
Byla provedena montáž radarového měřiče RAMER 10C k měření rychlosti vozidel pevnou zástavbou do služebního vozidla. Radar byl financován na základě veřejné zakázky z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“.
Dále bylo pro práci strážníků z tohoto Fondu bezpečnosti pořízeno 20 ks digitálních mikrokamer, 1 ks kamera s HD rozlišením a 7 ks čipových čteček na psy.
2014
Ve dnech 14. - 15. října byla realizována VZ/51/14 – Rekonstrukce radiové sítě městské policie (I. etapa). Tato investice byla vyvolána jednoznačným stanoviskem Úřadu na ochranu osobních údajů.
2015
Ve dnech 4. – 6. 11.2015 bylo město Havířov organizátorem setkání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy, které již mnoho let přispívá ke koordinaci práce městských policií a dobré spolupráci s příslušnými orgány státu a Svazem měst a obcí ČR.
Byla dokončena celková modernizace městského kamerového dohlížecího systému, a to včetně související rekonstrukce dispečerských pracovišť.
Druhá etapa rekonstrukce radiové sítě městské policie byla rovněž dokončena. Po dokončení této rekonstrukce celá radiová síť MP Havířov pracuje v režimu digitálního přenosu dat, která mimo jiné neumožňuje odposlech přenášených dat nepovolanými osobami.
2016
Od 1.1.2016 bylo zprovozněno první úsekové měření na ul. Dělnická v úseku od křižovatky s ul. Mánesovou po okružní křižovatku s ul. Moskevskou v Havířově-Městě.
2017
Ve dnech 31.5.- 3.6.2017 se na výstavišti v Brně konal Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET, na kterém u příležitosti čtvrtstoletí své existence dostaly poprvé možnost vystavovat i městské policie ze 16 statutárních měst a hlavního města Prahy. Zapojila se také naše městská policie a představila odborné i laické veřejnosti svůj nejúspěšnější projekt z roku 2009, mobilní operační pracoviště. Svou práci měli možnost představit i naši strážníci psovodi, kteří v rámci programu IDET ARENY 2017 prezentovali ukázku poslušnosti a ovladatelnosti svých psů a ukázky obrany sestavené z modelových situací, se kterými se psovodi mohou v každodenní službě setkávat. Spojení prezentace nejmodernější techniky a ukázky každodenní práce městských strážníků na tomto veletrhu bylo důstojným připomenutím vývoje městské policie za uplynulých 25 let.
Od 1.4.2017 bylo zprovozněno druhé úsekové měření na Národní třídě v úseku od křižovatky s ul. Lipová po ul. Kpt. Nálepky v Havířově-Městě.
2018
V roce 2018 byla úspěšně dokončena realizace projektu nové mobilní služebny se samostatným pohonem. Na začátku roku byl zakoupen obytný vůz, který byl v polovině roku přestavěn podle požadavků městské policie.
Pro cyklohlídky byla pořízena dvě nová elektrokola značky Merida.
Od 1.9.2018 byl zprovozněn poslední úsek měření rychlosti na Dlouhé tř. v úseku od křižovatky s  ul. E.F. Buriana  po ul. 17. listopadu v Havířově-Městě.
2019
V říjnu tohoto roku se konala konference „20 let prevence Městské policie Havířov“ u příležitosti výročí systémového řešení prevence kriminality v našem městě, a to pod záštitou poslance Parlamentu ČR, člena Výboru pro obranu a primátora města Havířova Ing. Josefa Bělicy. Konference byla spolufinancována z dotace Ministerstva vnitra ČR, z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 a městského "Fondu bezpečnosti". Z pohledu MP Havířov i vedení města, považujeme tuto konferenci nejen jako připomenutí 20 let práce v oblasti prevence kriminality, ale také jako pomoc v jejím dalším rozvoji.  
2020
V návaznosti na Usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlásila pro území ČR - Nouzový stav, byly v této souvislosti prioritně hlídkami MP Havířov prováděny kontroly na dodržování opatření vyhlášené vládou v rámci nouzového stavu. Během dne byly vždy na telefonické lince městské policie odpovídáno na dotazy občanů ohledně nouzového opatření.
Jedno z opatření z důvodu výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ prováděli strážníci z důvodu šířící se nákazy Covid-19 součinnost se zdravotníky při zajištění vstupů do budovy Nemocnice s poliklinikou Havířov.
Od 17.3.2020 byla denně zajišťována hlídka strážníků na odběrovém místě, které bylo zprovozněno v areálu havířovské nemocnice u infekčního oddělení, a to vždy v době od 7:00 do 15:00 hod. Tato součinnost byla ukončena ke dni 10.9.2021.    
2021
Našim strážníkům jako prvním v republice začala od března pomáhat v práci nová aplikace s prvky umělé inteligence, která je určená k lustraci registračních značek. Aplikace je napojena na informační systém MP Manager, který slouží k vedení agendy Městské police Havířov. Jedná se o nativní mobilní aplikaci FTT ALPR (Automatic License Plate Recognition) pro OS Android. Aplikace je v telefonu, který má strážník ke své práci na ulici k dispozici. Vše funguje on-line, tedy od založení události až po kontrolu v připojených databázích v reálném čase. Pro strážníky to znamená další časovou úsporu, a především usnadnění práce.

V rámci realizace česko-polského projektu „Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“ zakoupilo město projekční laserovou střelnici, včetně vybavení pro nově zřizované výcvikové středisko. Tato interaktivní střelnice bude sloužit strážníkům Městské policie Havířov k výcviku střelby prostřednictvím bezpečné laserové zbraně. Jde o moderní výcvikový prostředek pro vytváření základních střeleckých návyků a taktiky zásahu se zbraní.

2022
MĚSTSKÁ POLICIE OSLAVILA 30 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
Přesně 5. února 2022 to bylo 30 let, kdy byla v našem městě založena Městská policie Havířov, která si prošla dlouholetým vývojem.
„Troufnu si tvrdit, že dnes již má město Havířov kvalitní, zkušenou, vzdělanou a moderně vybavenou městskou policii. To vše díky pochopení všech zastupitelů, spolupracovníků, vedoucích pracovníků a samozřejmě především strážníků a civilních zaměstnanců, kteří se podíleli a podílejí na plnění úkolů MP Havířov“ , uvedl pro média u příležitosti výročí ředitel Bohuslav Muras.

2023
Současná struktura Městské policie Havířov představuje celkem 127 zaměstnanců, z toho schválených 118 strážníků s platným osvědčením o odborné způsobilosti. Strážníci jsou rozděleni na autohlídky, pěší hlídky, cyklohlídky, preventisty, psovody a pracovníky operačního pracoviště. Od 1.1.2022 jsou do organizační struktury zahrnuty i dvě pozice Asistentů prevence kriminality.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platné od 14.2.2023