FORENZNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL, ELEKTROKOL A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK SYNTETICKOU DNA

Evidence jízdních kol a invalidních vozíků je bezplatná a dobrovolná služba občanům, kterou Městská policie Havířov provádí již od roku 2001. Jejím cílem přispět k ochraně majetku občanů, snížit počet krádeží jízdních kol a zdravotních pomůcek a zajištěný nebo nalezený majetek vrátit původním majitelům.

Od letošního roku zavádí nový projekt podpořený Ministerstvem vnitra ČR z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023 a tzv. Fondem bezpečnosti statutárního města Havířova, "Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek".  Z příkladů dobré praxe bylo ověřeno, že ochrana tímto způsobem snižuje počet odcizení tohoto majetku, čímž se v rámci situační prevence Městská policie Havířov zaměřuje na odstraňování příležitostí, podmínek a situací, které vedou pachatele k protiprávnímu jednání. Další velkou výhodou je snadná identifikace majitele, což výrazně zjednodušuje proces pátrání, vyšetřování a případného trestního řízení.

Jedná se o inovativní metodu značení majetku moderní technologii. Značící materiál obsahuje mikrotečky, ze kterých je možné, pomocí identifikačního setu, vyčíst jeho evidenční číslo. Značení se provádí na několika místech a není pouhým okem viditelné, proto je na každém označeném jízdním prostředku nebo kompenzační pomůcce nalepena neodstranitelná samolepka, která varuje potencionálního pachatele, že tento majetek je chráněn. Takto označený majetek je pak zaveden do Mezinárodního registru forenzního identifikačního značení REFIZ. Značení je odolné všem podmínkám povětrnostních vlivů, kyselinám a je obtížné jej mechanicky na všech označených místech odstranit. Bezpečnostní technologie forenzního značení za pomocí mikroteček s unikátním DNA kódem je podporována Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a technologie je uznávaná Kriminalistickým ústavem Policie ČR Praha.

Co budeme značit?
Všechny typy jízdních kol, elektrokol a kompenzační pomůcky (např. invalidní vozíky).

Kde využít tuto službu?
V areálu Městské policie Havířov, na ul. Karvinská 1474/1a, Havířov-Město

Kdy?
Značit budeme každý týden vždy ve středu, čtvrtek nebo pátek, a to po předchozí telefonické domluvě. Forenzní značení kol se začalo realizovat 18. května 2023. Termín ukončení značení v letošním roce bude oznámen na webu města a je závislý na vývoji počasí.

Co potřebujete k registraci? 

 • čisté kolo (invalidní vozík ap.) k označení
 • občanský průkaz
 • doklad o zakoupení prostředku (v případě, že tento doklad nemáte k dispozici, vyplníte a podepíšete připravené čestné prohlášení na místě) 

Jak registrace probíhá? 
Celý proces označení trvá cca 30 minut. Aplikace mikroteček musí zaschnout.
Mezi tím strážník vyplní potřebné formuláře a souhlas se zpracováním osobních údajů.
Následně bude provedena registrace do mezinárodní databáze REFIZ.

Upozorňujeme, že z technologických důvodů nelze provádět značení za deštivého počasí, protože není možné značit mokré jízdní kolo!

Objednávky termínů označení si můžete objednat na tel. č. 704 072 356
kontaktní osoba:  ml. insp. Mgr. Porembská Kateřina

ZNAČENÍ A REGISTRACE JE PROVÁDĚNA ZDARMA

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO CYKLISTY

Nezapomeňte, že i cyklista je řidič a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná součást povinného vybavení. Technické požadavky na jízdní kola stanovuje Vyhláška č. 341/2014 v příloze č. 12, odd. C) o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola - tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.

Jízdní kolo musí být vybaveno:
 • dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdového účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
 • volné konce trubky řidítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),
 • zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,
 • matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,
 • zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci ± 15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ± 5°; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 • přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí ± 15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ± 5; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 • odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,
 • na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:
 • světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,
 • zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odst. 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
 • zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 h bez přerušení.
Velmi důrazně doporučujeme použití helmy i v případě, že se Vás tato povinnost netýká,
může Vám zachránit život!

Chcete-li se vyhnout nepříjemnostem, myslete také na dodržování zásad bezpečné jízdy. Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Dítě mladší 10-ti let smí na silnici jet na jízdním kole pouze pod dohledem osoby starší 15-ti let, to neplatí pro jízdu po chodníku, cyklistické stezce, v obytné a pěší zóně. Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, psa nebo jiné zvíře. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech. Za snížené viditelnosti je cyklista povinen mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může použít svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Pokud cyklista vedením kola nebo jízdou na něm poruší pravidla provozu na pozemních komunikacích, dopouští se přestupku dle ustanovení § 125c, odstavce 1, písmene k), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a může být strážníky MP řešen uložením pokuty příkazem na místě až do výše 2000,- Kč.

CYKLISTICKÉ DESATERO

Používejte odpovídající velikost kola, mějte kolo funkční a seřízené s důrazem na brzdy, reflexní prvky, přední bílé a zadní červené odrazky a světla (blikačky), zvonek, vhodné je mít nářadí a rezervní duši. Zejména v provozu a při rychlejší jízdě používejte přilbu (do 18 let věku je povinná vždy) a ochranné brýle (proti slunci a hmyzu). Nezapomínejte na vhodný pitný režim.

1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu

2. Snažte se vidět a být viděni.
Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize – proto mějte na sobě a na kole reflexní prvky a přinejmenším za snížené viditelnosti buďte vždy osvětlení vpředu i vzadu.

3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám
Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní. Jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek ohrožujete sebe i ostatní. V případě postihu je na Vás pohlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla.

4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete
Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností a možností. Snažte se vyhnout komunikacím silně zatíženým automobily, na provoz si zvykejte postupně. Nezapomínejte, že chodník je pouze pro chodce – s výjimkou dětských cyklistů ve věku do deseti let. V maximální míře využívejte vyznačené cyklopruhy, koridory a stezky.

5. Buďte ohleduplní a předvídaví
Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní k vám. Nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte, že všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat. A také že cesta před vámi nemusí být volně průjezdná – nevjíždějte proto bezhlavě tam, kam nevidíte. Dejte si pozor na přijíždějící a předjíždějící vozidla.

6. Komunikujte s okolím
V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží, obzvlášť při odbočování vlevo a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom proveďte potřebnou změnu. Sledujte stav vozovky, koleje, příčné prahy či mříže kanálů a případě potřeby se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních. Používejte všechny smysly – vyvarujte se poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní sms za jízdy, protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.

7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy
Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte bezpečný odstup od překážek, zejména od parkujících automobilů. Dejte si pozor na vozidla, která zastavila, nebo zastavují, především na vystupující - otevřené dveře. Při jízdě ve skupině jezděte za sebou s dostatečnými rozestupy a ve velké skupině se rozdělte na několik menších.

8. Dávejte pozor na mrtvé úhly
Především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, nákladní vozidlo), které začíná odbočovat nebo třeba vyjíždět ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku prakticky nemá šanci cyklistu vedle svého vozidla vidět. Proto nepodjíždějte odbočující vozidla a neobjíždějte zleva vozidlo, které signalizuje, že se rozjede. Nezapomínejte také, že rozměrnější vozidla při zatáčení vybočují do stran.

9. Kolo zamykejte s rozmyslem
Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na dobře viditelném místě, a to současně za rám a alespoň přední kolo (zadní se hůře demontuje).

10. Kolizi se zraněním nahlaste
Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo Policii ČR (tel.číslo  158), v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu (tel. číslo 155), kde v případě potřeby dostanete také instrukce pro nejnutnější pomoc zraněným.

 

 

 • povinná výbava pro cyklisty
  povinná výbava pro cyklisty