VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016o činnosti statutárního města Havířova a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Havířov, jako území samosprávný celek, je povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a předkládá tuto zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací:§ 18 odst. 1 písm. a) InfZ

počet podaných žádostí o informace/vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti včetně odmítnutí podání části informace: 75/9

§ 18 odst. 1 písm. b) InfZ

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 3

§ 18 odst. 1 písm. c) InfZ

údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odmítnutí žádosti: nebylo vedeno žádné soudní řízení

§ 18 odst. 1 písm. d) InfZ

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

§ 18 odst. 1 písm. e) InfZ

počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí o informace: 1

důvody jejich podání: nespokojenost se způsobem vyřízení žádosti o informaci

způsob vyřízení: postoupena Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje

§ 18 odst. 1 písm. f) InfZ

další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

1. Rozpis vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle působnosti jednotlivých pracovišť:

Odbor magistrátu města

Počet podaných žádostí

Stavební a silniční správní úřad

5

Odbor kancelář primátora

13

Odbor správy a rozvoje majetku

6

Odbor právních služeb

7

Sekretariát tajemníka

10

Odbor školství a kultury

4

Odbor sociálních věcí

1

Organizační odbor

3

Odbor vnitra a živnostenský úřad

1

Odbor komunálních služeb

13

Ekonomický odbor

2

Odbor územního rozvoje

1

Správní odbor

5

Odbor životního prostředí

1

Městská policie Havířov

3

Celkem

752. Hrazení nákladů podle § 17 InfZ

V roce 2016 nebyla požadována žádná úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací.


Podle § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá primátorka města za informování veřejnosti o činnosti města.Mgr. Jana Feberová

primátorka města Havířova Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz