VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Výroční zpráva za rok 2014

o činnosti statutárního města Havířova a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2014 o činnosti statutárního města Havířova (dále jen „město") a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:   76

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti :  14

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2

3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení,

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nebylo vedeno žádné soudní řízení;

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

- nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností: 10

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

- nespokojenost se způsobem vyřízení žádosti o informaci. Způsob vyřízení stížnosti  postoupen Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací stanovený Radou města Havířova dne 15.12.1999:
Dodatek č. 1 schválený Radou města Havířova dne 21.4.2004
Dodatek č. 2 schválený Radou města Havířova dne 17.5.2006

Položka

Cena v Kč

Fotokopie černobílá 1 strana A4

2,-

Fotokopie černobílá 1 strana A3

4,-

Fotokopie černobílá 1 strana A2

15,-

Fotokopie černobílá 1 strana A1

25,-

Fotokopie černobílá 1 strana A0

50,-

1 disketa

cca 8,- dle fakturace

1 CD(1kus)

cca 12,50 dle fakturace

poštovné nad

nad 25,-

Úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé  vyhledání informace

300,-/1 započatá hodina

Náklady budou účtovány za předpokladu, že vyhledávání informace bude trvat déle než 1 hodinu. Vydání této písemné informace žadateli je podmíněno předchozí úhradou nákladů ve vyčíslené výši.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace v r. 2014

Odbor magistrátu města

Počet žádostí

Stavební a silniční správní úřad

2

Kancelář primátora

2

Odbor správy majetku

2

Odbor právních služeb

16

Odbor investiční výstavby

11

Sekretariát tajemníka

20

Odbor školství a kultury

6

Odbor sociálních věcí

1

Organizační odbor

2

Odbor vnitřních věcí ŽÚ

5

Odbor životního prostředí

1

Odbor komunálních služeb

6

Odbor územního rozvoje

1

Městská policie

1

 Celkem                                                  76

 

 

V Havířově dne  21. 1. 2015

Zpracovala: Ing. Eva Wojnarová

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz