VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

o činnosti statutárního města Havířova a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Havířov, jako území samosprávný celek, je povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a předkládá tuto zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací:

§ 18 odst. 1 písm. a) InfZ

počet podaných žádostí o informace/vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti včetně odmítnutí podání části informace: 58/15

§ 18 odst. 1 písm. b) InfZ

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2

§ 18 odst. 1 písm. c) InfZ

údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odmítnutí žádosti: nebylo vedeno žádné soudní řízení

 

§ 18 odst. 1 písm. d) InfZ

 

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

§ 18 odst. 1 písm. e) InfZ

počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí o informace: 2

důvody jejich podání: nespokojenost se způsobem vyřízení žádosti o informaci

způsob vyřízení:

1)      doplnění informací

2)      postoupena Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje

 

§ 18 odst. 1 písm. f) InfZ

další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

1.    Rozpis vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle působnosti jednotlivých pracovišť:  

Odbor magistrátu města

Počet podaných žádostí

Stavební a silniční správní úřad

6

Odbor kancelář primátora

7

Odbor správy a rozvoje majetku

7

Odbor právních služeb

5

Sekretariát tajemníka

6

Odbor školství a kultury

1

Odbor sociálních věcí

0

Organizační odbor

2

Odbor vnitra a živnostenský úřad

1

Odbor komunálních služeb

6

Ekonomický odbor

0

Odbor územního rozvoje

1

Správní odbor

13

Odbor životního prostředí

2

Městská policie Havířov

1

Celkem

58

 

2.    Hrazení nákladů podle § 17 InfZ

V roce 2017 nebyla požadována žádná úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací.

Podle § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá primátorka města za informování veřejnosti o činnosti města.

 

Mgr. Jana Feberová

 

primátorka města Havířova