VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

 

o činnosti statutárního města Havířova a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Havířov, jako území samosprávný celek, je povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a předkládá tuto zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací:

§ 18 odst. 1 písm. a) InfZ

počet podaných žádostí o informace/vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti včetně odmítnutí podání části informace: 75/9

§ 18 odst. 1 písm. b) InfZ

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 3

§ 18 odst. 1 písm. c) InfZ

údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odmítnutí žádosti: nebylo vedeno žádné soudní řízení

§ 18 odst. 1 písm. d) InfZ

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

§ 18 odst. 1 písm. e) InfZ

počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí o informace: 1

důvody jejich podání: nespokojenost se způsobem vyřízení žádosti o informaci

způsob vyřízení: postoupena Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje

§ 18 odst. 1 písm. f) InfZ

další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

1. Rozpis vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle působnosti jednotlivých pracovišť:

 

 

 

Odbor magistrátu města
 
Počet podaných žádostí
 
Stavební a silniční správní úřad
 
5
 
Odbor kancelář primátora
 
13
 
Odbor správy a rozvoje majetku
 
6
 
Odbor právních služeb
 
7
 
Sekretariát tajemníka
 
10
 
Odbor školství a kultury
 
4
 
Odbor sociálních věcí
 
1
 
Organizační odbor
 
3
 
Odbor vnitra a živnostenský úřad
 
1
 
Odbor komunálních služeb
 
13
 
Ekonomický odbor
 
2
 
Odbor územního rozvoje
 
1
 
Správní odbor
 
5
 
Odbor životního prostředí
 
1
 
Městská policie Havířov
 
3
 
Celkem
 
75
 

 

2. Hrazení nákladů podle § 17 InfZ

V roce 2016 nebyla požadována žádná úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací.

Podle § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá primátorka města za informování veřejnosti o činnosti města.

Mgr. Jana Feberová

primátorka města Havířova