VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Výroční zpráva za rok 2015

o činnosti statutárního města Havířova a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2015 o činnosti statutárního města Havířova (dále jen „město") a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  68

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 13

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 7

3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení,

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nebylo vedeno žádné soudní řízení;

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

- nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností: 2

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Důvody jejich podání: nespokojenost se způsobem vyřízení žádosti o informaci.

Způsob vyřízení stížností: postoupeny Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací stanovený Radou města Havířova dne 26. 3. 2014, usnesení číslo 5162/76RM/2014

 

 

 

 

Položka
 
Cena v Kč
 
Fotokopie černobílá 1 strana A4
 
2,00
 
Fotokopie černobílá 1 strana A3
 
4,00
 
Fotokopie černobílá 1 strana A2
 
15,00
 
Fotokopie černobílá 1 strana A1
 
25,00
 
Fotokopie černobílá 1 strana A0
 
50,00
 
Jiný technický nosič
 
podle pořizovací ceny
 
Digitální kopie listiny formátu A4
 
1,00
 
1 CD (1kus)
 
cca 6,00 dle fakturace
 
poštovné
 
podle ceníku České pošty
 
balné
 
Podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
 
Úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé  vyhledání informace
 
300,-/1 započatá hodina

Náklady budou účtovány za předpokladu, že vyhledávání informace bude trvat déle než 1 hodinu. Vydání této písemné informace žadateli je podmíněno předchozí úhradou nákladů ve vyčíslené výši.
 

 

 

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace v r. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor magistrátu města
 
Počet žádostí
 
Stavební a silniční správní úřad
 
5
 
Kancelář primátora
 
3
 
Odbor správy a rozvoje majetku
 
7
 
Odbor právních služeb
 
14
 
Sekretariát tajemníka
 
17
 
Odbor školství a kultury
 
4
 
Odbor sociálních věcí
 
1
 
Organizační odbor
 
8
 
Odbor vnitřních věcí ŽÚ
 
2
 
Odbor komunálních služeb
 
5
 
Ekonomický odbor
 
1
 
Městská policie
 
1
 

 

 Celkem                                          68

 

 

 

 

V Havířově dne  2. 2. 2016

Zpracovala: Ing. Eva Wojnarová