VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Výroční zpráva za rok 2014

o činnosti statutárního města Havířova a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2014 o činnosti statutárního města Havířova (dále jen „město") a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:   76

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti :  14

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2

3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení,

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nebylo vedeno žádné soudní řízení;

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

- nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností: 10

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

- nespokojenost se způsobem vyřízení žádosti o informaci. Způsob vyřízení stížnosti  postoupen Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací stanovený Radou města Havířova dne 15.12.1999:
Dodatek č. 1 schválený Radou města Havířova dne 21.4.2004
Dodatek č. 2 schválený Radou města Havířova dne 17.5.2006

 

 

Položka
 
Cena v Kč
 
Fotokopie černobílá 1 strana A4
 
2,-
 
Fotokopie černobílá 1 strana A3
 
4,-
 
Fotokopie černobílá 1 strana A2
 
15,-
 
Fotokopie černobílá 1 strana A1
 
25,-
 
Fotokopie černobílá 1 strana A0
 
50,-
 
1 disketa
 
cca 8,- dle fakturace
 
1 CD(1kus)
 
cca 12,50 dle fakturace
 
poštovné nad
 
nad 25,-
 
Úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé  vyhledání informace
 
300,-/1 započatá hodina

Náklady budou účtovány za předpokladu, že vyhledávání informace bude trvat déle než 1 hodinu. Vydání této písemné informace žadateli je podmíněno předchozí úhradou nákladů ve vyčíslené výši.
 

 

 

 

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace v r. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor magistrátu města
 
Počet žádostí
 
Stavební a silniční správní úřad
 
2
 
Kancelář primátora
 
2
 
Odbor správy majetku
 
2
 
Odbor právních služeb
 
16
 
Odbor investiční výstavby
 
11
 
Sekretariát tajemníka
 
20
 
Odbor školství a kultury
 
6
 
Odbor sociálních věcí
 
1
 
Organizační odbor
 
2
 
Odbor vnitřních věcí ŽÚ
 
5
 
Odbor životního prostředí
 
1
 
Odbor komunálních služeb
 
6
 
Odbor územního rozvoje
 
1
 
Městská policie
 
1
 

 Celkem                                                  76

 

 

V Havířově dne  21. 1. 2015

Zpracovala: Ing. Eva Wojnarová