VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Výroční zpráva za rok 2012

o činnosti statutárního města Havířova a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů(dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2012 o činnosti statutárního městaHavířova (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace: 32

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 2

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2

3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti oposkytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení,

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dlezákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nebylo vedeno žádnésoudní řízení;

4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

- nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností: 3

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

- stížnost žadatele na neúplně vyřízenou odpověď, zamítnuto odvolacím orgánem (KÚ MsK)

- stížnost na formální správnost písemnosti, stížnost vyhověno povinným subjektem

- stížnost na postup při vyřizování žádosti, odvolací orgán (KÚ MsK) postup MMH potvrdil

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací stanovený Radou města Havířova dne 15.12.1999:
Dodatek č. 1 schválený Radou města Havířova dne 21.4.2004
Dodatek č. 2 schválený Radou města Havířova dne 17.5.2006

Položka

Cena v Kč

Fotokopie černobílá 1stranaA4

2,-

Fotokopie černobílá 1stranaA3

4,-

Fotokopie černobílá 1stranaA2

15,-

Fotokopie černobílá 1stranaA1

25,-

Fotokopie černobílá 1stranaA0

50,-

1disketa

cca 8,-dlefakturace

1CD(1kus)

cca12,50 dlefakturace

poštovnénad

nad 25,-

Úhradanákladů za mimořádně rozsáhlé  vyhledáníinformace

300,-/1 započatá hodina

Náklady budou účtovány za předpokladu, že vyhledávání informace bude trvat déle než 1 hodinu. Vydání této písemné informace žadateli je podmíněno předchozí úhradou nákladů ve vyčíslené výši.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace v r. 2012

Odbormagistrátuměsta

Početžádostí

Stavebníasilničnísprávníúřad

2

Tiskové oddělení

1

Odborsprávymajetku

2

Odborprávníchslužeb

9

Odborinvestičnívýstavby

3

Sekretariáttajemníka

5

Odbor školství a kultury

1

Odbor územního rozvoje

2

Organizační odbor

1

Odbor vnitřních věcí

3

Odbor životního prostředí

1

Odbor komunálních služeb

2