VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

   

 

 

STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Výroční zpráva za rok 2008

o činnosti statutárního města Havířova a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2008 o činnosti statutárního města Havířova (dále jen „město") a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:   15

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti :  0

 

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím: 0

3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení,

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nebylo vedeno žádné soudní řízení;

 

4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

- nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností: 0

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: nebyly podány stížnosti

 

 

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

Sazebník úhrad za poskytování informací stanovený Radou města Havířova dne 15.12.1999 :

 

 

fotokopie černobílá  A4 (1 strana)                                           2,-- Kč

                                 A3 (1 strana)                                         4,-- Kč

                                 A2 (1 strana)                                         15,-- Kč

                                 A1 (1 strana)                                         25,-- Kč

                                 A0 (1 strana)                                         50,-- Kč

disketa (1 kus)                                                                  cca   8,-- Kč  (dle fakturace)

CD (1 kus)                                                                      cca 12,50 Kč (dle fakturace)

poštovné                                                                          nad 25,-- Kč                                 

náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace         300,-- Kč/1 započatá hodina *

 

        

*/ Náklady budou účtovány za předpokladu, že vyhledání informace bude trvat déle než 1 hodinu. Vydání této písemné informace žadateli je podmíněno předchozí úhradou nákladů ve vyčíslené výši.

 

 

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace v r. 2008

 

 

Odbor magistrátu města

Počet žádostí

Organizační odbor

3

Živnostenský úřad

1

Stavební a silniční správní úřad

3

Odbor životního prostředí

2

Odbor správy majetku

1

Ekonomický odbor

1

Tiskové oddělení

1

Odbor investiční výstavby

1

Odbor komunálních služeb

2

Celkem

15