VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

podle § 18 odst. 1) zákona č.106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

Povinný subjekt : Statutární město Havířov

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA

 

1) Počet podaných žádostí o informace: 13
2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3) Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
4) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0
5) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

 

Informace k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE

- v roce 2003 o b d r ž e l 1 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb., kterou podala společnost OKD, a.s. ve věci Komplexního řízení území - Čj. KP/40107 ze dne 30.5.2003
- odpověď s požadovanými informacemi byla zaslána 13.6.2003

ODBOR INVESTIČNÍ VÝSTAVBY

- v roce 2003 o b d r ž e l 4 žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb

- dne 28.2.2003 obdržel žádost Richarda Smolíka o poskytnutí informací týkajících se
zdůvodnění rozhodnutí města ve věci využití rodinného domku na ul. Atriová – Č.j. SP/16549
- odpověď s požadovanými informacemi byla doplněna vyjádřením z organizačního odboru, místního hospodářství a Sociálních služeb města Havířova a byla odeslána dne 20.3.2003

- dne 7.3.2003 obdržel žádost ředitele společnosti TSH, a.s. o poskytnutí informace ve věci Plánu investic na rok 2003 (rekonstrukce chodníků, výstavba parkovišť) – Čj. INV/19096
- odpověď s požadovanými informacemi byla odeslána dne 18.3.2003

- dne 19.11.2003 obdržel žádost Kateřiny Brklové o informaci týkající rekonstrukce náměstí
– Č.j. INV/85947
- odpověď s požadovanými informacemi byla odeslána dne 24.11.2003

- dne 1.12.2003 obdržel žádost Michala šrámka o poskytnutí informace ve věci rekonstrukce náměstí (zdroje financování, termín dokončení) e-mail nerosek@seznam.cz
- odpověď s požadovanými informacemi byla e-mailem odeslána dne 12.12.2003

ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ

- v roce 2003 o b d r ž e l 1 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb

- dne 2.9.2003 obdržel žádost společnosti REVITA G, a.s o poskytnutí informací týkajících se
seznamu subjektů, které privatizovaly domy z majetku obce od roku 1990. – Čj. ST/63277
- odpověď s požadovanými informacemi byla odeslána dne 9.9.2003

ODBOR KANCELÁŘE PRIMÁTORA A INTER.AUDITU

V rámci sledovaného období, tj. r. 2003 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

- v roce 2003 o b d r ž e l 1 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb

- dne 10.2.2003 obdržel žádost paní Jitky Bendlové o poskytnutí informací týkajících se
poskytnutí dávky sociální péče – Čj. SV1/11531
- odpověď s požadovanými informacemi byla odeslána dne 14.2.2003

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

- v roce 2003 o b d r ž e l 1 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb

- dne 20.5.2003 obdržel žádost Coexistetia - soužití o poskytnutí informací týkajících se
počtu členů okrskových volebních komisí pro referendum – Čj. OKP/37469
- odpověď s požadovanými informacemi byla odeslána dne 4.6.2003

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

V rámci sledovaného období, tj. r. 2003 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V rámci sledovaného období, tj. r. 2003 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

EKONOMICKÝ ODBOR

V rámci sledovaného období, tj. r. 2003 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR DOPRAVNÍCH EVIDENCÍ
V rámci sledovaného období, tj. r. 2003 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

V roce 2003 o b d r ž e l 4 žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb.

- dne 28.1.2003 obdržel e-mailem z adresy vnoucek.jiri@tiskali.cz žádost o informaci týkající se
svozu a likvidace komunálního odpadu – Čj. ST/7921
- odpověď s požadovanými informacemi byla odeslána e-mailem dne 10.2.2003

- dne 7.2.2003 obdržel žádost Doc.Ing.Petra šauera, CSc., vedoucího katedry životního prostředí VšE Praha, týkající se nakládání s tuhým komunálním odpadem – Čj. MH/10991
- odpověď s požadovanými informacemi byla zaslána dne 21.2.2003

- dne 3.3.2003 obdržel žádost paní Hany Kuchařové týkající se optimalizace provozu a správy veřejného osvětlení – Čj. MH/16665
- odpověď s požadovanými informacemi byla zaslána dne 10.3.2003

- dne 1.7.2003 obdržel žádost společnosti Recycling, s.r.o. Praha týkající se svážení komunálního odpadu – Čj. ST/48234
- odpověď s požadovanými informacemi byla zaslána dne 8.7.2003

ORGANIZAČNÍ ODBOR

V rámci sledovaného období, tj. r. 2003 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR PRÁVNÍCH SLUŽEB

V rámci sledovaného období, tj. r. 2003 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR šKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ A KULTURY

V roce 2003 o b d r ž e l 1 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb.

- dne 14.5.2003 obdržel žádost SK PELOTON týkající se Rozdělení finančních prostředků z účtu města mezi sportovní subjekty pro rok 2003 – Čj. OšK/36010
- odpověď s požadovanými informacemi byla zaslána dne 29.5.2003

STAVEBNÍ ÚŘAD

V rámci sledovaného období, tj. r. 2003 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím