VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

 

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A
za rok 2001

podle § 18 odst. 1) zákona č.106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

Povinný subjekt : Statutární město Havířov

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA

 

 

1) Počet podaných žádostí o informace: 11
2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3) Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
4) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0
5) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

 

Informace k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE

v rámci sledovaného období, tj. r. 2001 n e p o s k y t l a n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR INVESTIČNÍ VÝSTAVBY

v y ř í d i l   v roce 2001 dvě písemně podané žádosti o informace dle zákona č.106/1999 Sb.

1. Bertelsmann Springer CZ, s.r.o., Čermákova 6, 120 00 Praha 2
- žádost o zaslání plánu investičních záměrů, oprava a rekonstrukcí na rok 2001
podáno písemně dne 27.2.2001 dopisem INV/9280
vyřízeno písemně dne 1.3.2001 dopisem INV/9280/Kli/01

2. JUDr.Věra Zádeřová, 1.družstevní záložna, Nádražní 165, Ostrava
Poskytnutí dokladů -Areál zdraví a RD Horní Bludovice-SOMAS, a.s.
podáno dne 12.4.2001 dopisem ST/16987, vyřízeno písemně dne 20.4.2001 dopisem INV/ST/16987/Kuf/01

ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ

Za rok 2001 nebyla podána žádost o informaci dle zák.č. 106/99.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

V roce 2001 o b d r ž e l 1 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb., kterou podal:

- Pavel Čižinský, Maiselova 2, 110 00 Praha 1, ve věci sociálních dávek - Č.j. ST/12153 ze dne 15.3.2001
- odpověď s poskytnutými informacemi byla odeslána dne 16.3.2001 dopisem č.j. SV/12153/sek

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

v roce 2001 n e p o s k y t n u l žádnou písemnou informaci podle zákona č. 106/99 Sb.

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Za rok 2001 n e b y l a podána žádost o informaci dle zák.č. 106/99.

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

V roce 2001 o b d r ž e l 1 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb., kterou podala:

- firma FITE a.s., Výstavní 8, Ostrava - ve věci nakládání s odpady - Č.j. MH/28418/01 ze dne 2.7.2001
- odpověď s poskytnutými informacemi byla odeslána dne 17.7.2001

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V roce 2001 n e b y l a podána žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

EKONOMICKÝ ODBOR

V roce 2001 n e b y l a ekonomickému odboru doručena žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

ORGANIZAČNÍ ODBOR

V roce 2001 o b d r ž e l 4 žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb., kterou podali:
- internetové centrum, Prokopova 9, Praha 3 ve věci zaslání výroční zprávy za rok 2000, dopisem SP/6659 ze dne 12.2.2001, výroční zpráva byla zaslána dne 1.3. 2001 na e-mailovou adresu jindriska@ostosest.cz
- Přemysl Vaněk, Karvinská 55, Havířov –Město ve věci parkovacích míst ve středu města dopisem SP/26649 dne 18.6.2001, odpověď byla odeslána dne 27.6.2001 dopisem SP/ST/26649/M/01
- Ing.Eduard Panák, Dlouhá tř.48, Havířov-Město ve věci zřízení Výboru pro národnostní menšiny, dopisem ze dne 28.5.2001 SP/23363, odpověď byla odeslána dne 4.6.2001 dopisem SP/23363/Mas/01
- Ing.Eduard Panák, Dlouhá tř.48, Havířov-Město ve věci zřízení Výboru pro národnostní menšiny, dopisem ze dne 26.9.2001 SP/41988, odpověď byla odeslána dne 2.10.200 dopisem SP/41988/Mas/01

ODBOR PRÁVNÍCH SLUŽEB

V roce 2001 o b d r ž e l 1 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb., kterou podala:

- firma Richter Color, široká 3, Havířov - ve věci veřejné zakázky 28/00/ORG (výběr úklidové firmy) dopisem ST/21766 ze dne 16.5.2001
- odpověď s poskytnutými informacemi byla odeslána dne 28.5.2001

ODBOR šKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ A KULTURY

v roce 2001 n e p o s k y t n u l žádnou informaci podle zákona č. 106/99 Sb.

STAVEBNÍ ÚŘAD

v roce 2001 o b d r ž e l 2 písemné žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. V obou případech byly požadované informace stavebním úřadem v souladu s § 14 odst. 3 písm. c) zákona poskytnuty

1.žádost ze dne 29.6.2001 Sdružení přátel přírody Havířova „Lučina“ – informace poskytnuty dne 12.7.2001 sdělením č.j. SÚ/28372/2001/Ing.Pl

2.žádost ze dne 10.12.2001 F.Com.Service, s.r.o. – informace poskytnuty dne 17.12.2001 sdělením č.j. SÚ/54906/2001/Ing.Pl