11. Podání opravného prostředku

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele
MÍSTO PODÁNÍ

Opravný prostředek se doručuje do sídla orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu:
Magistrát města Havířova
Svornosti 2
736 01 Havířov – Město.

Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města se opravný prostředek (návrh na pozastavení výkonu) podává u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adresu:

28.října 117
702 18 Ostrava 1

DRUHY OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ

Opravné prostředky dělíme na :
ŘÁDNÉ - tj. odvolání, odpor, námitky, přezkoumání opatření v samostatné působnosti
- lze je uplatnit do doby, než rozhodnutí nabude právní moci

- lhůta pro podání řádného opravného prostředku u správního rozhodnutí je vždy uvedena v části „Poučení“, lhůta pro podání opravného prostředku proti opatření v samostatné působnosti není obecně stanovena

 

 

 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat

  MIMOŘÁDNÉ - tj. obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
  - uplatnit je lze proti rozhodnutí, které již nabylo právní moci

 • proti rozhodnutím v těchto případech lze podat opět odvolání

  SOUDNÍ ŽALOBA - podle § 244-246c a § 247 – 250k Občanského soudního řádu

 • žalobu lze podat proti pravomocnému správnímu rozhodnutí
 • před podáním žaloby musí být uplatněny řádné opravné prostředky
 • proti rozhodnutí soudu ve věci však již není přípustný opravný prostředek

  OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PODÁNÍ

  Proti rozhodnutí orgánů města Havířova má právo podat odvolání (pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se oprávněná osoba nevzdá práva na odvolání písemně nebo ústně do protokolu):

  a) účastník řízení

  b) zákonný zástupce účastníka řízení, který nemůže jednat samostatně

  c) ustanovený opatrovník

  d) zvolený zástupce na základě plné moci, kterou je třeba doložit

  LHŮTA PODÁNÍ

  ŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:

  a) odvolání, odpor - lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí

  b) námitky proti veřejné zakázce - lze podat do 15 dnů

  c) podnět k přezkoumání opatření odboru - lhůta není zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích stanovena

  d) návrh na pozastavení výkonu opatření rady, zastupitelstva - lhůta není stanovena

  MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY :

  a) obnova řízení - návrh lze podat do 3 měsíců ode dne, kdy se

  účastník o důvodech obnovy dověděl, nejdéle

  však do 3 let od právní moci rozhodnutí

  b) přezkoumání rozhodnutí - návrh lze podat do 3 let od právní moci

  rozhodnutí

  POČÍTÁNÍ LHŮTY: Den doručení rozhodnutí se do lhůty pro podání opravného prostředku nepočítá. Lhůta se počítá od následujícího dne a poslední den lhůty je třeba podání doručit na podatelnu Magistrátu města Havířova nebo na Českou poštu, která písemnost doručí. V případě doručení poštou je rozhodují podací razítko pošty na písemnosti.

  ZPŮSOB PODÁNÍ

  Opravný prostředek lze podat
  - ústně, a to do protokolu (úředního záznamu) na pracovišti, které napadené rozhodnutí vydalo

  - písemně poštou nebo doručením na podatelnu MmH.

  NÁLEŽITOSTI PODÁNÍ

  V podání je nutné uvést:

 • označení napadeného rozhodnutí (číslo jednací)
 • označení věci tj. že se jedná o opravný prostředek a jaký (odpor, odvolání apod.)
 • důvody, pro které je napadené rozhodnutí považováno za nesprávné + návrh nových důkazů či uvedení nových skutečností
 • návrh, jak má být znovu rozhodnuto (tj. co má být v rozhodnutí opraveno a jak)
 • jméno, příjmení a bydliště toho, kdo opravný prostředek podává
 • podpis