Havířov v číslech

Výměra:   3 207,3 ha
Počet částí města:   8
1. Rozloha a počet obyvatel:

Část města

Velikost území

Počet obyvatel k 1.1.2024

Havířov-Město

642,7 ha

29 393

Bludovice

935,3 ha

2 745

Podlesí

*

13 207

Šumbark

379,7 ha

16 133

Prostřední Suchá

595,6 ha

4 418

Životice

*

1 408

Dolní Suchá

436,6 ha

1 001  

Dolní Datyně

217,4 ha

642     

* - Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k.ú.Bludovice

Počet obyvatelstva

 

ČR celkem - ke dni sčítání lidu 23.3.2011

10 256 214

Moravskoslezský kraj - ke dni sčítání lidu 23.3.2011

1 236 028

Havířov k 1.1.2024

68 947

Havířov - vývoj počtu obyvatel

2. Byty:

vlastnictví bytů

obecní

7 678

SBD

10 148

RPG

12 053

v RD

4 754

celkem

34 748

 

územní dělení obecních bytů:

Havířov-Podlesí

1 271

Havířov-Město

4 170

Havířov-Šumbark

2 105

Havířov-Prostřední Suchá

88

celkem

7 634

3. školy:

Jesle

1 obec

MŠ s právní subjektivitou

17 obec + 1 KÚ

MŠ, které jsou odloučenými pracovišti jiných školských zařízení

12

soukromé MŠ

1

základní školy

17 obec + 1 soukromá Montessori Úsměv

střední školy a učiliště

8 KÚ + 1 soukromá Hotel škola + 1  soukromá VOŠ a SŠ Dakol Karviná, odloučené pracoviště Havířov na ulici Moravské

4. Investice:

Výdaje na investice (v tis. Kč):

rok 1998

154 635

rok 1999

167 686

rok 2000

114 909

rok 2001

291 864

rok 2002

643 852

rok 2003

303 359

rok 2004

265 007

rok 2005

231 228

rok 2006 

240 174

rok 2007 

414 881

rok 2008

455 333

rok 2009 

310 632

rok 2010 

443 198

rok 2011

352 557

rok 2012

609 666 

rok 2013

555 639

rok 2014 

412 178

rok 2015

207 429

rok 2016

212 723

rok 2017 

230 628

rok 2018

375 213

rok 2019  

303 524

rok 2020  

405 186

rok 2021

419 339

rok 2022 (předpoklad)

360 845

5. Nezaměstnanost

míra nezaměstnanosti :

rok 1999

16,68 %

rok 2000

17,03 %

rok 2001

16,66 %

rok 2002

17,68 %

rok 2003

18,90 %

rok 2004

20,06%

rok 2005

18,04%

rok 2006 

20,06%

rok 2007 

12,47%

rok 2008 

12,08% 

rok 2009 

15,09%

rok 2010 

15,50%

rok 2011

13,28%

ukazatel podílu nezaměstnanosti:

rok 2012

10,61% (mikroregion Havířovsko)

rok 2013

12,19% (mikroregion Havířovsko)

rok 2014

12,48%

rok 2015

11,92%

rok 2016

10,87%

rok 2017

 8,75%

rok 2018

7,28%

rok 2019

7,18%

rok 2020

8,55%

rok 2021

8,80%

rok 2022

 

6. Technická infrastruktura:

Vodovod:

Pitná voda je do Havířova dodávána přes vodojem Bludovice třemi zásobními řady a z vodojemu Životice. Vodní síť délky 201 km je vybudována v dostatečných dimenzích i pro uvažovaný rozvoj města a je v poměrně dobrém technickém stavu. Kromě veřejného vodovodu existuje na území města síť průmyslových vodovodů rozvádějících vodu užitkovou a technologickou. Na vodovodní síť je napojeno téměř 100% obyvatel. Majitelem veřejného vodovodu jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava, které ho i provozují.

Kanalizace:

V převážné části města je vybudovaná veřejná kanalizace. Stoky jednotné nebo splaškové sítě dosahují délky 114 km. Na veřejnou kanalizaci je napojeno 99% obyvatel.

Plyn:

Celková délka plynovodní sítě v Havířově dosahuje 174 km. Plynovodní síť vlastní z velké části GasNet, s.r.o. Město Havířov vlastní 46 km plynovodní sítě a 1,5 km vlastní ostatní subjekty. Dodávka plynu pokrývá 95 % obyvatel. Technický stav plynovodní sítě je dobrý.

Tepelné hospodářství CZT:

Město Havířov má rozvinutou horkovodní soustavu CZT která dodává teplo pro převážnou část bytové komunální a podnikatelské sféry. Na území města je 159 předávacích stanic. Soustava centralizovaného zásobování teplem dodává teplo a teplou užitkovou vodu cca 95% obyvatel Havířova. Primární horkovodní síť na území města je plánovanými GO udržována v dobrém technickém stavu.

Rozvody elektrického proudu:

Město je zásobováno elektrickou energií z distribuční kabelové sítě VN, která je provozována ve dvou napěťových hladinách 6kV a 22kV. Rozvody elektrické energie je pokryto 100% obyvatel. Majitelem el.sítě, která ji provozuje je Severomoravská energetika, a.s. Distribuční kabelová síť je v dobrém technickém stavu.

Vybrané údaje z veřejné databáze Českého statistického úřadu