Zapojte se do přípravy Koncepce kultury města Havířova 2022-2030

13Duben 2022

Kultura a kulturní aktivity patří v Havířově k důležitým oblastem trávení volného času jeho občanů, ale i návštěvníků. Statutární město Havířov v současné době realizuje důležitý projekt zaměřený právě na rozvoj kultury ve městě. Výsledkem bude vytvoření Koncepce kultury města Havířova na období let 2022 až 2030, která má přinést společnou sdílenou vizi rozvoje kulturního života města v následujících letech.

Koncepce rozvoje a řízení kultury je tvůrčí živý dokument reagující na potřeby města Havířova a jeho obyvatel. Jedná se o základní rozvojový dokument, který stanoví dlouhodobé i krátkodobé cíle, opatření a jednotlivé aktivity, kterými se těchto cílů dosáhne.

Velmi důležitým podkladem pro vypracování Koncepce rozvoje a řízení kultury jsou tak i preference a priority Vás – občanů města. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci.

Od druhé poloviny dubna 2022 bude zahájen průzkum spokojenosti občanů města v oblasti kulturního života ve městě Havířově. V průzkumu budou mít občané možnost vyjádřit své názory v oblasti kultury a jejího budoucího rozvoje ve městě. Zajímá nás, jak jsou občané spokojeni s kulturním vyžitím a kulturní infrastrukturou ve městě.

Dotazník bude možné vyplnit v období od 19. 4. do 19. 5. 2022 následujícími způsoby

Tištěnou verzi dotazníku je možné získat a zároveň odevzdat na následujících místech:

  • informacích Magistrátu města Havířova
  • jednotlivých střediscích Městského kulturního střediska Havířov, konkrétně: Kulturním domě Leoše Janáčka, Kulturním domě Radost, Kulturním domě Petra Bezruče a Kině Centrum
  • pobočkách Městské knihovny Havířov, konkrétně: na ul. Svornosti, Šrámkové, Seifertové, Gen. Svobody a v prostorách expozice Historie psaná uhlím a Městského informačního centra
  • havířovských základních školách a školkách
  • ASTERIXU -  středisku volného času Havířov

Elektronickou verzi dotazníku lze vyplnit na webové adrese http:/rozvoj-obce.cz/kultura-havirov

Ti, kteří vyplnili dotazník v tištěné podobě, již nevyplňují dotazník elektronicky a naopak, pokud občan již vyplnil dotazník elektronicky, nevyplňuje tištěnou podobu.

Koncepce rozvoje a řízení kultury bude vycházet ze skutečných potřeb a možností, odhalí silné a slabé stránky, ale také příležitosti a hrozby, bude čerpat z názorů veřejnosti i odborníků a bude tvořena tak, aby byla zachována kontinuita i přes další volební období.

--

Projekt je zpracováván ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.) se zapojením Magistrátu města Havířova, občanů města a organizací činných v oblasti kultury a odborné veřejnosti.

Děkuje odbor školství a kultury

Tisk Poslat e-mailem