Žadatelé o dotace z rozpočtu města Havířova pro následující rok mohou zasílat žádosti do konce října

4Říjen 2022

Také letos mohou jednotlivci, spolky, kluby, zájmová sdružení a ostatní neziskové subjekty s kvalitními a prospěšnými nápady či záměry získat na svou činnost nebo projekt dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova.

Jejich poskytování se řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, které určují dva řádné termíny pro doručení žádostí o poskytnutí dotace:

nejpozději do 31. října 2022 (pro následující kalendářní rok)

nejpozději do 31. března 2023 (pro projekty v daném roce)

Žádosti o dotace přijímá odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova. K žádosti musí být přiloženy všechny povinné doklady dle přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova.

Text Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, včetně všech souvisejících formulářů, je zveřejněn na webových stránkách města v sekci Životní situace ZDE:

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů (nesmí být starší 6 měsíců). U následujících typů právnických osob lze za splnění této povinnosti považovat i předložení částečného výpisu:

  • nadace nebo nadačního fondu,
  • ústavu,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • spolku nebo pobočného spolku,
  • zájmového sdružení právnických osob,
  • mezinárodní nevládní organizace,
  • školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.
Tisk Poslat e-mailem