V pondělí 20. června zasedne Zastupitelstvo města Havířova

15Červen 2022

V pondělí 20. června 2022 se v Kulturním domě Radost koná 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova. Začátek jednání je naplánován na 15 hodin.

Jednání je přístupné veřejnosti. Interpelace a dotazy občanů jsou zařazeny hodinu po zahájení jednání (tedy v 16 hodin). Upozorňujeme, že příspěvky k vystoupení je nutné předkládat v písemné podobě.

Program pondělního zasedání Zastupitelstva města Havířova naleznete v příloze pod článkem, usnesení z předchozích zasedání pak naleznete ZDE.

 

Navržený program:

01. Schválení předsednictva 26. zasedání ZMH, konaného dne 20. června 2022
02. Schválení programu 26. zasedání ZMH, konaného dne 20. června 2022
03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 26. zasedání ZMH, konaného dne 20.06.2022
04. Zpráva o ověření zápisu z 25. zasedání ZMH, konaného dne 25. dubna 2022
05. Kontrola plnění usnesení pro 26. zasedání ZMH
06. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově
07. Finanční zajištění veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky“
08. Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitého majetku města a jeho finanční zajištění
09. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město, rozšíření
10. Spoluvlastnické podíly na pozemcích v k. ú. Horní Dolce, k. ú. Jaroměř, záměr prodeje
11. Prodej pozemku parc. č. 1143/8, k. ú. Bludovice
12. Prodej části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá
13. Přijetí daru - pozemku parc. č. 2230/65, k. ú. Havířov-město pro výstavbu parkoviště
14. Zřízení práva stavby k částem pozemků ve vlastnictví města
15. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1195/169, k. ú. Prostřední Suchá
16. Závěrečný účet města Havířova za rok 2021 a účetní závěrka města Havířova sestavená k 31.12.2021
17. Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 46. -80.
18. Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky
19. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2023
20. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Havířova do roku 2027 s analýzou financí a ratingem
21. Prominutí smluvní pokuty – Rekonstrukce obytného domu J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí
22. Návrh změny výdajů na položce „Opravy a udržování“ v rámci schváleného rozpočtu OŠK na rok 2022 a zařazení realizace stavby
23. Uzavření smluv o centralizovaném zadání veřejné zakázky na outsourcing pro MŠ a zajištění financování
24. Koncepce rozvoje školství statutárního města Havířov na období 2022-2030
25. Zvýšení a snížení příspěvku na provoz PO na rok 2022
26. Změna účelu schváleného investičního příspěvku – ZŠ Mládežnická Havířov
27. Změna výše schváleného jmenovitého investičního příspěvku – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí
28. Návrh na poskytnutí dotace – sportovní oblast
29. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2022 – 2. dotační kolo
30. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova
31. Souhlas s podpisem Smlouvy o převodu činností, práv, povinností, závazků a převodu movitých věcí - středisko Rehabilitace
32. Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku
33. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov
34. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů
35. ENVEZ, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané dne 4.5.2022
36. Depos Horní Suchá, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané dne 3.6.2021
37. CEVYKO a.s. – rozhodnutí o osobě náhradníka na valné hromady společnosti
38. CEVYKO a.s. – informace o konání valné hromady 22.6.2022
39. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH
40. Interpelace a vystoupení občanů
 - tento bod bude zařazen hodinu po zahájení 26. zasedání ZMH

Tisk Poslat e-mailem