V Havířově v pondělí jednali zastupitelé

24Duben 2018

Svými hlasy schválili například předfinancování a spoluúčast města na renovaci učeben havířovských základních škol, která bude financována z evropských fondů, další financování čtyřsemestrálního studia Akademie III. věku z rozpočtu města nebo pořízení nových automobilů pro Sociální služby města Havířova. Zastupitelé také odhlasovali příslib finanční spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic při realizaci prodloužení Dlouhé třídy včetně napojení na připravovaný, dlouho plánovaný obchvat města a rozhodli o rozšíření letošních investic o stavby dvou nových parkovišť.

Havířovské školy budou mít nové odborné učebny

Celkem sedm havířovských základních škol se zapojilo do evropského projektu zaměřeného na podporu vzdělávání v cizích jazycích, přírodních vědách či technických a řemeslných oborech. Za peníze z projektů školy zrenovují své odborné učebny. Na financování se bude podílet město.

Město se bude na projektu finančně spolupodílet z deseti procent, sáhne proto do svých rozpočtových rezerv a školám tak navýší rozpočet. „Odborné vzdělávání dětí a jejich příprava na budoucí povolání je nesmírně důležité, zvláště dnes, kdy zejména v našem regionu není vůbec jednoduché uplatnit se na trhu práce. Praktické metody vyučování v moderně vybavených učebnách dají dětem mnohem více, než nekonečně biflování napsaných pouček,“ říká primátorka města Jana Feberová.

Vzhledem k tomu, že schválené evropské dotace budou školám vyplaceny až po realizaci jednotlivých projektů, musí je město předfinancovat. Školám poskytne bezúročně celkem více než 17 a půl milionu korun. „V rozpočtu máme speciální neinvestiční rozpočtovou rezervu na předfinancování projektů ITI pro základní školy,“ podotýká ekonomický náměstek primátorky Josef Bělica. Dodává, že na desetiprocentní spoluúčast v projektech město poskytne školám téměř dva miliony korun.

Schválení bezúročných půjček a spoluúčasti města doporučila Rada města a svým rozhodnutím je během pondělního jednání stvrdili zastupitelé.

Do projektu se zapojily základní školy Karolíny Světlé, Kapitána Jasioka, Moravská, Františka Hrubína, Na Nábřeží a Mládežnická. Na schválení dotace čeká také ZŠ Žákovská. Například ZŠ Karolíny Světlé chce z dotace renovovat učebny fyziky a chemie, ZŠ Kapitána Jasioka plánuje modernizovat a bezbariérově zpřístupnit učebnu fyziky a chemie a ZŠ Mládežnické chce zase zrekonstruovat dvě učebny cizích jazyků.

Město finančně podpoří Akademii III. věku

Zastupitelé odhlasovali další financování čtyřsemestrálního studia Akademie III. věku z rozpočtu města v následujících letech, a to do výše 302 500 korun v roce 2019 a 302 500 korun v roce 2020.

Akademie III. věku Havířov běží ve městě již od roku 1999, kdy byl vyhlášen Rok seniorů. Od této doby se studiem prošlo přes 900 studentů a město na akademii přispělo přes 7 milionů korun. Studium je určeno posluchačům bez věkového omezení ve starobním nebo invalidním důchodu bez dalších kvalifikačních nároků, přednostně občanům města Havířova.

Sociální služby města budou mít tři nová auta

Havířovští zastupitelé schválili pořízení nových automobilů, které budou ke své činnosti využívat Sociální služby města Havířova. Město pro své sociální služby soutěží tři nová auta, která budou sloužit k přepravě seniorů, imobilních osob či osob s tělesným postižením. Dvě z nich přesáhnou svou hodnotou částku půl milionu korun, jejich pořízení proto museli odhlasovat zastupitelé.

Pořízení automobilů pro Sociální služby města bude spolufinancovat Ministerstvo práce a sociálních věcí z programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb. Výše dotace může dosáhnout až 75% způsobilých výdajů projektu. Ten město nejprve předfinancuje a poté se na něm bude finančně spolupodílet.

Prodloužení Dlouhé třídy bude spolufinancovat město, v budoucnu se napojí na plánovaný obchvat města

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Správy Ostrava zažádalo město o příslib finanční spolupráce při realizaci prodloužení Dlouhé třídy včetně napojení na připravovanou přeložku silnice I/11 Havířov - Třanovice, tedy dlouho plánovaný obchvat města - přeložku silnice I/11 do nové stopy. Příslib byl hlasováním zastupitelů během pondělního jednání posvěcen. 

Dle záměru ŘSD navazuje plánovaný obchvat na stávající čtyřpruhovou směrově rozdělenou silnici I/11 Ostrava - Havířov, pokračuje zčásti ve stopě silnice II/475 (Orlovská – Vodní) severně od centra Havířova až na rozhraní Havířova a Horní Suché, kde se stáčí jižním směrem a prochází nesouvisle zastavěným územím obcí Těrlicko a Třanovice až k dálnici D48, kde se prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky Třanovice napojuje jak na D48, tak i dále na budovanou silnici I/68 směr Třinec, Slovensko. 

Realizace silnice I/11 v rozsahu navržené stavby by měla přinést kromě vzniku plnohodnotného obchvatu Havířova a dalších obcí také plnohodnotné napojení celého regionu na dálnici D48 a dále po silnici I/11 (I/68) na Slovensko.

V zájmu komplexního řešení dopravní situace města je součástí záměru projektu silnice I/11 navrženo prodloužení Dlouhé třídy, která patří městu, včetně jejího připojení na nově budovanou přeložku I/11. Orientační náklady odhaduje ŘSD na 45 milionů korun bez DPH a o výši spoluúčasti bude ŘSD s městem v budoucnu jednat. ŘSD zahájení realizace přeložky I/11 Havířov - Třanovice předpokládá v časovém horizontu 10 let.

Parkování ve městě posílí dvě nová parkoviště

Zastupitelé schválili zařazení dvou investičních akci do letošního rozpočtu. Stále se zhoršující situaci s parkováním ve městě zmírní dvě nová parkoviště, a to u kostela sv. Anny v Havířově-Městě a za bytovým domem na ulici Železničářů poblíž vlakového nádraží.

Výstavbou parkoviště u kostela sv. Anny vznikne nově 42 parkovacích míst pro osobní automobily, z toho budou 4 parkovací místa pro osoby ZTP/P. Parkoviště vyjde město na zhruba 5 milionů korun.

Za bytovým domem na ulici Železničářů bude také 42 nových parkovacích míst pro osobní automobily, z toho 2 budou pro osoby ZTP/P. Původně bylo řešení těchto parkovacích míst součásti projektu na rekonstrukci přednádražního prostoru, ale z důvodu neuznatelnosti finančních nákladů v rámci dotace bude město stavbu realizovat samostatně z vlastních prostředků, a to za zhruba 7 milionů korun.
 

Tisk Poslat e-mailem