Už na konci února začne další etapa odkanalizování části města Havířova, lokality zvané „Důlňák“

16Únor 2021

Město Havířov už brzy přistoupí k plánovanému odkanalizování lokality „Důlňák“ v oblasti souběhu ulic Formanská a Škrbeňská. Půjde o novou splaškovou kanalizaci, přípojky k nemovitostem a k jedné čerpací stanici v dané lokalitě a následnou opravu povrchů komunikací a zpevněných ploch. Stát to bude necelých 42 milionů Kč, část nákladů pokryje dotace ze Státního fondu Životního prostředí České republiky. Pokud bude přát počasí, za 16 měsíců by mělo být hotovo.

Stavba představuje výstavbu splaškové kanalizace zahrnující gravitační splaškové stoky v celkové délce 3 300 metrů, jeden výtlak splaškových vod celkové délky 790 metrů a jednu čerpací stanici, ze které budou splašky přečerpávaný do kanalizace sousední obce Šenov, odkud budou odtékat na centrální čističku odpadních vod. Součástí stavby je též vybudování 76 kusů veřejných částí kanalizačních přípojek celkové délky 245 metrů k napojovaným nemovitostem. V rámci stavby bude následně provedena oprava povrchů komunikací a zpevněných ploch,“ přidává podrobnosti k plánu realizace náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Zhotovitelem této kanalizační sítě bude společnost STASPO s.r.o., která již dle uzavřené smlouvy pracuje na časovém harmonogramu prací a s tím související změnou dopravního značení. Podle předběžných jednání dojde postupně na ulici Formanské k trvale uzávěře. O konečném rozhodnutí i objízdné trase budou obyvatelé dotčené lokality včas informováni na stránkách města Havířova.

Dále informujeme vlastníky dotčených nemovitostí v zájmovém území, že od počátku realizace budou kontaktováni projekční kanceláří Igea s.r.o. k podpisu Smlouvy o výstavbě a financování kanalizačních přípojek. Tyto smlouvy zajistí občanům vyřízení stavebních povolení na jednotlivé kanalizační přípojky městem, a navíc občané ušetří nemalé finanční prostředky na vybudování veřejné části kanalizačních přípojek, které bude financovat na základě podepsaných smluv město Havířov,“ dodala vedoucí oddělení investic Odboru územního rozvoje Kateřina Mikulová.

Odkanalizování je nejekologičtější způsob odvádění odpadních vod, tedy nejšetrnější k přírodě, ale i k sousedům. Z dlouhodobé perspektivy vychází odkanalizování jako nejlevnější varianta z pohledu provozních nákladů a pro vlastníka odkanalizovaného objektu je pak variantou nejpohodlnější, nemusí totiž řešit údržbu ani poruchy.

Tisk Poslat e-mailem