Prosíme Havířovany o spolupráci při vyplňování dotazníku

10Leden 2019

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a zdvořile Vás požádat o spolupráci na průzkumu, který má za cíl zmapovat názor občanů na budoucí rozvoj města Havířova.

Statutární město Havířov bude v letošním roce zpracovávat základní koncepční dokument "Vize města 2020+", který pomocí vizí, cílů a opatření stanoví budoucí směřování města, a to s výhledem do roku 2028. Tento rozvojový dokument bude plnohodnotnou aktualizací stávajícího platného strategického dokumentu Strategie udržitelného rozvoje města Havířov 2012 – 2020, který má platnost do roku 2020.

Dotazníkové šetření bude probíhat v rámci projektu "Zpracování strategických dokumentů SMH", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Projekt navazuje na sérii projektů města, které jsou systematicky řešeny v rámci Strategie rozvoje města.

Dotazník je možné vyplnit na webových stránkách města do 28.02.2019, obsahuje 7 otázek, z toho u 5 otázek je možné vybrat příslušnou variantu, 2 otázky pak umožní napsat vlastní názor k dané problematice. Vámi poskytované informace jsou anonymní a slouží ke statistickému zpracování dat.

Dovolujeme si tímto občany Havířova požádat o spolupráci při vyplňování dotazníku, který je zveřejněn na webových stránkách města.

Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje, odbor kancelář primátora

Tisk Poslat e-mailem