Odkanalizování Důlňáku je úspěšně dokončeno

1Srpen 2022

Vydáním kolaudačního souhlasu na konci července 2022 byla úspěšně dokončena a uvedena do trvalého provozu liniová stavba splaškové kanalizace v městské části Havířov-Město, v lokalitě zvané Důlňák.

Zrealizováno bylo celkem 3 800 metrů gravitační a výtlakové kanalizace včetně jedné čerpací stanice. Splašky jsou přečerpávaný do kanalizace sousední obce Šenov, odkud odtékají na centrální čističku odpadních vod. Součástí stavby je též vybudování 88 kusů veřejných částí kanalizačních přípojek, které umožňují napojení rodinných domků v dané lokalitě na splaškovou kanalizaci města. Rád bych proto informoval občany, že od této chvíle je možné napojovat se na městskou splaškovou kanalizaci která bude ve správě Technických služeb Havířova. Náklady na realizaci byly necelých 45 milionů korun,“ přidává podrobnosti k projektu odkanalizování Důlňáku náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Odkanalizování je nejekologičtější způsob odvádění odpadních vod, tedy nejšetrnější k přírodě, ale i k sousedům. Z dlouhodobé perspektivy vychází odkanalizování jako nejlevnější varianta z pohledu provozních nákladů a pro vlastníka odkanalizovaného objektu je pak variantou nejpohodlnější, nemusí totiž řešit údržbu ani poruchy.

Tisk Poslat e-mailem