Nová pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

21Prosinec 2021

Dne 13. 12. 2021 schválilo Zastupitelstvo města Havířova usnesením č. 777/22ZM/2021 nová pravidla pro poskytování peněžních prostředků formou dotace z rozpočtu statutárního města Havířova.

Nejvýznamnější změny nových Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova se týkají:

  • položkového rozpočtu – jeho vypuštění ze žádosti o dotaci
  • výdajů, na které nelze poskytnutou dotaci použít
  • způsobu propagace dotovaných aktivit
  • jednoznačné specifikace, kdy bude schvalovat poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova rada města a kdy zastupitelstvo
  • určení maximální výše části dotace, která může být využita na výdaje na hráče
  • závěrečného vyúčtování poskytnutí dotace – zapracování možnosti předložení přehledu výdajů i formou účetních sestav a upřesnění znění jednotlivých ustanovení
  • veřejnosprávní finanční kontroly – konkrétně vypuštění článku X, který se po úpravách textu Zásad stal nadbytečný, když duplicitně uváděl ustanovení vyplývající zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel

K seznámení zájemců se změnami pravidel a novinkami v poskytování dotací plánuje odbor školství a kultury MMH uspořádat začátkem roku 2022 informativní schůzku. Její konání bude oznámeno v dostatečném předstihu na webových stránkách města s přihlédnutím k aktuálně platným protiepidemickým opatřením.

Text nových zásad naleznete v příloze.

 

Tisk Poslat e-mailem