Moravskoslezský kraj v letošním roce schválil pro Havířov tři neinvestiční dotace

26Srpen 2019

Moravskoslezský kraj schválil pro Havířov dvě dotace na realizace projektů „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ v maximální výši 322 400 Kč a „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ v maximální výši 700 000 Kč.

Ozdravné pobyty se uskuteční v topném období od 01. 10. 2019 do 30. 04. 2020.

Cílem programu je prevence respiračních onemocnění u dětí a žáků, na jejichž vzniku se podílí mimo jiné i znečištění ovzduší našeho regionu.

Moravskoslezský kraj také schválil pro Havířov v rámci dotačního programu „Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady“ pro rok 2019 poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu „Studie aktuálního stavu kontejnerových stanovišť na území města Havířova za účelem zvýšení účinnosti primární separace“. Zpracování této studie bude dokončeno do konce roku 2019.

Studie bude zpracována pro celé území Havířova a zajistí zhodnocení aktuálního stavu sběrných míst (zejména kontejnerových stanovišť), posouzení jejich efektivního využívání a bude navrhovat opatření vedoucí k předcházení a optimalizaci množství jednotlivých složek komunálního odpadů.

Výše uvedené dotace byly pro Havířov schváleny Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 06. 2019.

 

 

 

Tisk Poslat e-mailem