Místní akční plán III rozvoje vzdělávání podporuje školy v mapování potřeb

22Listopad 2022

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III (MAP Havířov III) reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411 je realizován od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2023. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání ve školách na území ORP Havířov formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

Je zaměřen na oblast čtenářské a matematické gramotnosti, oblast rovných příležitostí, občanské a sociální kompetence, kompetence pro trh práce a v neposlední řadě financování. V současné době realizační tým projektu ve spolupráci s pracovními skupinami pracuje na přípravě dotazníkového šetření k aktivitě Podpora škol v plánování. Cílem je posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP, rozvíjet a posílit atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru, formálních i neformálních vzdělavatelů, a to při společném plánování aktivit ve školách v prioritních tématech MAP. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z OP VVV a také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Více informací k projektu na www.map-havirov.cz. Tímto moc děkujeme všem zapojeným ředitelům, učitelům, lektorům, pracovním skupinám a ostatním účastníkům za skvělou spolupráci a těšíme se i na tu budoucí.                       

Realizační tým projektu MAP Havířov III

Tisk Poslat e-mailem