Hygienici zakázali na Karvinsku návštěvy v sociálních a zdravotnických zařízeních, platí také zákaz pořádání akcí pro více než 500 osob

20Červen 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (,,dále jen zákona č. 258/2000 Sb.") ve smyslu§ 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s§ 69 odst. I písm. i) a § 69 odst. 2 nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území okresů Karviná a Frýdek – Místek

v zavedení vstupního filtru pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení, pro zjištění aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky COVID-19

v nařízení zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve který se poskytuje lůžková péče, s výjimkou

přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení,

návštěv nezletilých pacientů,

návštěv pacientů s omezenou svéprávností,

návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

v omezení příjmu pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny,

pacientů za účelem poskytnutí neodkladné nebo akutní péče.

v nařízení provedení testování zaměstnanců pracujících ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, pomocí RT-PCR testů poskytnutých Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje, s výjimkou:

zaměstnanců, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR nebo Rapid na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 30 dní.

v nařízení zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou:

návštěv nezletilých uživatelů sociálních služeb,

návštěv uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

návštěv uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

v omezení příjmu osob v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou:

osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny.

v nařízení provedení testování zaměstnanců pracujících v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacim sociálním službám v pobytové formě, pomocí RAPID testů poskytnutých Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje s výjimkou:

zaměstnanců, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR nebo Rapid na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 30 dní.

v omezení konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:

účast osob ve stejný čas nesmí přesáhnout 500 osob

je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou

Čl.I

Úvodní ustanovení

Účelem nařízení tohoto mimořádného opatření na území okresů Karviná a Frýdek - Místek je ochrana veřejného zdraví obyvatelstva a jeho skupin a zabránění přenosu a šíření původce nákazy (SARS-CoV-2) s ohledem na stávající nepříznivou epidemiologickou situaci v těchto okresech.

Čl. II

Důvod vydání mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje k 19. červnu 2020 zvýšený nárůst osob, které onemocněly novým typem koronaviru SARS-Cov-2 na území okresů Karviná a Frýdek- Místek. V návaznosti na tento nárůst je hlavním cílem přerušit cestu přenosu nákazy a zabránit masivnímu rozšíření nákazy v populaci. Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci (omezení shlukování a omezení návštěv rizikových skupin obyvatel).

Čl. IV

Mimořádné opatření k ochraně zdraví

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje toto mimořádné opatření při epidemii v podobě zavedení několika povinností, a to: zavedení vstupního filtru pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení, pro zjištění aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky COVID-19 a to s cílem včasného odhalení prvotních příznaků onemocnění novým typem koronaviru SARS-Cov-2 a zabránění šíření onemocnění mezi rizikovými skupinami obyvatelstva ve zdravotnických zařízeních.

Dále nařízení zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve který se poskytuje lůžková péče, s výjimkou přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení, návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, z důvodu ochrany těchto rizikových skupin obyvatel v zařízeních.

Dále nařízení zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb, ve který se poskytuje lůžková' péče, s výjimkou návštěv nezletilých uživatelů sociálních služeb, návštěv uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, návštěv uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, z důvodu ochrany těchto rizikových skupin obyvatel v zařízeních.

Dále zavedení omezení příjmu pacientů ve zdravotnických zařízeních a osob do zařízení sociálních služeb z důvodu předcházení šíření onemocnění covid-19 a ochrany rizikových skupin obyvatel v zařízeních. Také provedení testování zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb z totožných důvodů.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje zajistí pro zařízení sociálních služeb na území okresů Karviná a Frýdek- Místek jednorázové poskytnutí Rapid testů a to na podatelnách územních pracovišť ve Frýdku - Místku (po celou pracovní dobu) a Karviné (po předchozí domluvě).

Cílem mimořádného opatření je omezit vybrané činnosti, kdy je toto omezení důležité zejména v případech mezilidsky přenosných infekčních onemocnění, jako je právě COVID-19. Při závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba předcházet koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru, za případného stanovení dalších podmínek jejich setrvávání v takovém místě. Je proto potřebné použít nástroje, jak regulovat provoz v takových místech.

Čl. VI

Účinnost

Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení účinnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Čl. VII

Poučení

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou města Karviná a Frýdek -Místek povinny zajistit, aby obce na území jejich okresů uveřejnily toto mimořádné opatření na úředních deskách.zaměstnanců, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR nebo Rapid na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 30 dní.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.O.,
ředitelka
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Tisk Poslat e-mailem