Havířovu se ekonomicky daří lépe než v loňském roce

18Červen 2018

Letošní hospodaření města dosahuje kladného salda prozatím ve výši téměř 95 milionů korun. Saldo je o 5,5 milionů nižší než v loňském roce, na což má kromě čerpání výdajů a počtu investičních akcí vliv splácení úvěru na výměnu oken v městských bytech. Výsledek hospodaření města zatím dosahuje téměř 158 milionů korun. Ve srovnání s rokem 2017 je hospodářský výsledek vyšší o více než 27 milionů. Městu se tak ekonomicky daří lépe než loni.

Zpráva o průběžném hospodaření města

Dle zprávy o průběžném hospodaření města za období leden až květen 2018 dosahuje rozdíl příjmů a výdajů města přesně 94 673,66 tis. Kč a saldo je o 5 571,50 tis. Kč nižší než v roce 2017. Zpráva uvádí, že výsledek hospodaření města dosažený ve sledovaném období je konkrétně 157 863,67 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 je hospodářský výsledek vyšší, a to o 27 406,04 tis. Kč.

Město Havířov dosáhlo za období leden až květen celkové příjmy (bez konsolidačních položek) ve výši 566 274,76 tis. Kč.  Příjmy města jsou vzhledem k upravenému rozpočtu plněny na 41,63 %, z této částky tvoří daňové příjmy města 443 074,55 tis. Kč. Daňové příjmy jsou rozhodujícím příjmem města a za období leden až květen se podílí 78,24 % na celkových příjmech po konsolidaci. Ve stejném období roku 2017 byly příjmy města Havířova ve výši 389 588,23 tis. Kč (meziroční nárůst o 53 486,32 tis. Kč). 

Hlavním zdrojem daňových příjmů jsou příjmy z daní podle rozpočtového určení daní a ty byly za sledované období ve výši 374 273,40 tis. Kč, ve stejném období roku 2017 byly tyto příjmy ve výši 338 443,14 tis. Kč (meziroční nárůst o 35 830,26 tis. Kč). Na uvedeném nárůstu se nejvíce podílí daň z přidané hodnoty, která je oproti loňsku vyšší o 25 138,63 tis. Kč.

Výdaje (po konsolidaci) čerpalo město Havířov za dané období ve výši 530 288,43 tis. Kč, což je 34,92 % upraveného rozpočtu. Na této částce se podílí provozní výdaje ve výši 462 803,45 tis. Kč (plnění upraveného rozpočtu na 43,26 %) a investiční výdaje jsou v hodnotě 67 484,98 tis. Kč (plnění upraveného rozpočtu na 14,19 %). Při meziročním srovnání výdajů města Havířova je patrný nárůst, a to o 163 127,33 tis. Kč. Na výši čerpání výdajů má vliv charakter a počet projektů města.

V roce 2018 město Havířov splácí 2 úvěry. Jedním z nich je splácení úvěru na výměnu oken v městských bytech. Za sledované období bylo splaceno 13 350,00 tis. Kč.

Tisk Poslat e-mailem