PREVENCI SE MĚSTSKÁ POLICIE HAVÍŘOV ÚSPĚŠNĚ VĚNUJE JIŽ 20 LET

25Říjen 2019

Ve středu 23. října se u příležitosti 20 let prevence kriminality Městské policie Havířov konala v kulturním domě Radost celostátní konference, jejímž hlavním tématem byly „příklady dobré praxe“.

Úvodního slova se ujal JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, s jehož finanční podporou ze státní dotace se konference mohla uskutečnit. Ve svém příspěvku připomenul začátky preventivních programů a zmínil také spolupráci s naším městem, která je na velmi dobré úrovni od samého začátku fungování prevence kriminality, za což také poděkoval řediteli MP Ing. Murasovi.

Za vedení města Havířov přivítal účastníky náměstek primátora Ing. Ondřej Baránek.

Zástupce Policie ČR plk. Ing. Bc. Miloš Pollak, Ph.D., MBA, vedoucí územního odboru Karviná pohovořil na téma prevence kriminality a představil úspěšné realizované preventivní programy.

Konferenci přišel pozdravit také ředitel Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a Hl. města Prahy Ing. Milan Kladníček, MBA, který ve svém příspěvku pohovořil o tom, že strážníci obecních policií jsou základním prvkem prevence kriminality na místní úrovni a také informoval o vyjednávání změn v poslanecké sněmovně nebo na ministerstvu vnitra, které by měly práci u městské policie zatraktivnit.

Příspěvky zástupců městských policií statutárních měst a obcí našeho kraje, přednesené na této konferenci, mohou být vzorem a příkladem dobré praxe také pro naše město v následujícím období. Naší snahou bude vybrat kvalitní příklady se zastoupením projektů a přístupů reagujících na nejtypičtější rizika a problémy, příp. dokládající vzorovou spolupráci subjektů působících v oblasti prevence kriminality.

Preventivní činnost naší městské policie byla prezentována ve dvou rovinách. Nejdříve byly představeny preventivní programy, které oddělení prevence od počátku své existence realizuje pro mateřské a základní školy a následně úspěšný projekt mobilních služeben. Novější mobilní služebnu z roku 2018 si účastníci konference mohli také na místě prohlédnout.

Hlavním cílem konference bylo připomenout si smysl prevence a její nezastupitelnou součást našeho života v našich městech.

Záštitu nad konferencí převzal poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru pro bezpečnost a Výboru pro obranu, primátor statutárního města Havířova Ing. Josef Bělica.       

Stránky