INFORMACE PRO OBČANY O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ÚČELOVÉHO FONDU

20Září 2016

„Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově ” v roce 2016

Tento Fond bezpečnosti byl zřízen Zastupitelstvem města Havířova za účelem upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany havířovských občanů jakož i jejich majetku.

Hlavní příjmy fondu tvoří výnosy z přijatých pokut uložených strážníky MP Havířov a úroky z vkladu na běžném účtu fondu.

Dle schváleného statutu fondu mohou být použity tyto finanční prostředky na aktivity, zaměřené na předcházení trestné činnosti, na plnění programu prevence kriminality nebo na projekty protidrogové politiky města. Hlavním účelem fondu je však přispívat ke zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě tak, jak je to uvedeno v jeho názvu. Správcem fondu, který v plné míře zodpovídá za hospodaření v souladu se statutem, byla ustanovena Městská policie Havířov.


Od začátku letošního roku zastupitelstvo města na svých zasedáních schválilo čerpání finančních prostředků z fondu v celkové částce 735 100,- Kč.

Z této částky bylo schváleno 127 600,- Kč na finanční spoluúčast města při realizaci tří dílčích projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2016 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, jehož dotace přinesla městu pro letošní rok na prevenci celkem 697 000,- Kč.

- Zastupitelstvo schválilo zapojení fondu v rámci zvýšení bezpečnosti dětí a seniorů v silničním provozu a v souvislosti s upozorňováním na novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích na zakoupení 12 000 kusů reflexních náramků s potiskem loga města určených pro seniory a pro děti z mateřských a základních škol.

- V rámci souvisejících preventivních opatření týkající se bezpečnosti dětí a mládeže v silničním provozu byly pro letošní rok připraveny preventivní projekty realizované MP Havířov, pro které bylo schváleno zakoupení 200 kusů reflexních vestiček.

- Další finance byly schváleny na zakoupení 8 kusů balistických vest pro strážníky a čtyři palubní kamery do zásahových vozidel MP Havířov nebo na pronájem tělocvičny pro preventivní projekt „Ženy naučte se bránit“.

- Pro využití při likvidaci škod po živelných pohromách byl z Fondu bezpečnosti pořízen pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Životice odvlhčovač s přídavným topením.

- Byly schváleny finanční prostředky na zakoupení kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů pro veřejnost na dopravní hřiště v Havířově-Šumbarku a dovybavení dopravního hřiště na MŠ Místní, kde rovněž probíhá výuka dětí základních a mateřských škol.

- Zatím posledním schváleným zapojením Fondu bezpečnosti bylo financování projektu „Měření spotřeby nelegálních návykových látek na základních školách ve městě Havířově“.

- V současnosti se připravuje materiál na schválení financování interaktivního projektu „Protidrogový vlak - Revolution Train“, věnovaný prevenci užívání nelegálních návykových látek.

Za správce fondu
Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov