INFORMACE O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ÚČELOVÉHO FONDU ZA ROK 2017

24Duben 2018

„Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově” v roce 2017. Tento Fond bezpečnosti byl zřízen Zastupitelstvem města Havířova za účelem upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany havířovských občanů jakož i jejich majetku. Hlavní příjmy fondu tvoří výnosy z přijatých pokut uložených strážníky Městské policie Havířov a úroky z vkladu na běžném účtu fondu. 

Dle schváleného statutu fondu mohou být použity tyto finanční prostředky na aktivity, zaměřené na předcházení trestné činnosti, na plnění programu prevence kriminality nebo na projekty protidrogové politiky města. Hlavním účelem fondu je však přispívat ke zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě tak, jak je to uvedeno v jeho názvu. Správcem fondu, který v plné míře zodpovídá za hospodaření v souladu se statutem, byla ustanovena Městská policie Havířov (dále také „MP“).

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém řádném zasedání dne 19.12.2016 usnesením č. 617/15ZM/2016 schválilo v rámci schválení Rozpočtu města Havířova na rok 2017  z celkového objemu prostředků ve výši 79 398,00 tis. Kč, které byly v roce 2017 rozpočtovány na výdaje MP, úhradu jejich části ve výši 860,00 tis. Kč z prostředků Fondu bezpečnosti.400,00 tis. Kč telekomunikace a radiokomunikace (PODA - připojení MKDS)

__________ skutečnost - čerpáno:  320 045,- Kč

460,00 tis. Kč nákup ostatních služeb (úsekové měření)    

__________ čerpáno:  398 937,- Kč


 


Dále Zastupitelstvo města Havířova na svých řádných zasedáních schválilo pro rok 2017 následující čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově:

č. usnesení 636/16ZM/2017 ze dne 23.1.2017

schváleno čerpání:

35 000,- Kč      odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova

na pořízení 2 ks navigačního a komunikačního systému – RescueNavigator 

pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů Havířov Město a Havířov Životice 

skutečnost - čerpáno:            30 020,-Kč

 

 

č. usnesení 637/16ZM/2017 ze dne 23.1.2017

schválení finanční spoluúčasti:

statutárního města Havířova při realizaci 3 dílčích projektů v rámci

Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR

ve výši:
100 800,- Kč    na projekt „Havířov - Asistent prevence kriminality 2017“

                          skutečnost - čerpáno:                        65 575,-     

    6 400,- Kč    na projekt „Havířov - Ženy naučte se bránit II.“

                          skutečnost - čerpáno:                          6 400,-     

  29 800,- Kč    na projekt „Havířov - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“  

skutečnost - čerpáno:                        29 800,-     

 

 

č. usnesení 667/17ZM/2017 ze dne 27.2.2017

schváleno čerpání:
344 300,- Kč    Městské policii Havířov

na financování projektu „Protidrogový vlak - Revolution Train“

v termínu 6.- 11. dubna 2017

skutečnost - čerpáno:                        333 836,- Kč

 


č. usnesení 727/19ZM/2017 ze dne 26.6.2017

schváleno čerpání:
85 000,- Kč      Městské policii Havířov

na zakoupení bezpečnostního zařízení WatchGuard Firebox T50 s 3 letou licencí Basic Security Suite  (WW)

skutečnost - čerpáno:                        82 551,- Kč

 

75 000,- Kč      odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova

na pořízení 2 ks odvlhčovačů zn. EKOTEZ TE-40 s přídavným topením

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Město a Havířov Životice

skutečnost - čerpáno:                        72 600,- Kč

 

20 610,- Kč      Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570

na nákup vybavení dětského dopravního hřiště

zvýšení příspěvku na provoz

 

33 240,- Kč      Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754

na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů

zvýšení příspěvku na provoz

 

 

č. usnesení 728/19ZM/2017 ze dne 26.6.2017

schváleno čerpání:
110 000,- Kč    Městské policii Havířov

na zřízení záznamového serveru pro nové dva kamerové body v rámci rekonstrukce železničního podjezdu u vlakového nádraží v Havířově-Městě

skutečnost - čerpáno:                        109 879,- Kč

 

Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do Fondu bezpečnosti.


Úpravy rozpočtu č. IV. na rok 2017 – rozpočtová opatření č. 48

Zastupitelstvo města Havířova usnesením č. 540/14ZM/2016 ze dne 26.9.2016 schválilo žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2017 na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“. Na základě rozhodnutí č. 05591/2017-KRP Úřadu vlády ČR ze dne 11.4.2017 byla městu přiznána dotace ve výši 294 982,00 Kč, podíl města ve výši 35 694,- Kč hradí město ze svých prostředků. Zdrojem financování spoluúčasti města Havířova je fond bezpečnosti.

 

 

 

Za správce fondu

Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov