namesti_vzducholod.jpg

Městská policie rozšiřuje služby pro občany o evidenci invalidních vozíků

Evidence invalidních vozíků se stává novou bezplatnou a nepovinnou službu občanům města Havířova, kterou od 1. července 2016 nabídne městská policie v rámci prevence majetkové trestné činnosti. Evidence se provádí v úřední dny pondělí a středu od 8.00 do11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin na služebně Městské policie na Karvinské u hasičské zbrojnice. Ve zvláštních případech je možné si telefonicky na čísle 596 813 146 domluvit osobní návštěvu a pověřený zaměstnanec MP přijede invalidní vozík v úřední den zaregistrovat do místa trvalého bydliště.


Při samotné registraci zájemce předkládá invalidní vozík, který bude zaevidován, občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad totožnosti, doklad o způsobu nabytí (např. doklad o koupi, faktura, stvrzenka o zaplacení, kupní smlouva apod.), pokud nelze doložit doklad o koupi, je možno tento nahradit čestným prohlášením o způsobu jeho nabytí. Přihlášením do evidence vyjadřuje občan souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a to jména a příjmení, rodného čísla, bydliště, příp. telefonního čísla, včetně kompletních údajů o evidovaném předmětu. Tyto údaje z evidence mohou být poskytnuty Policii ČR nebo subjektům obcí České republiky, které evidenci vedou. Zájemce podpisem stvrdí, že s touto evidencí souhlasí, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu osobně na pracovišti Městské policie Havířov, kde byla evidence provedena.

Občan po zaevidování obdrží samolepku se znakem Městské policie Havířov se sdělením, že invalidní vozík je veden v její evidenci. V případě, že dojde k prodeji či jakékoliv změně, je občan povinen tuto informaci sdělit v místě registrace. Při odcizení zaevidovaného invalidního vozíku je nutno nahlásit událost na Policii ČR (pro případné uplatnění náhrady škody v rámci pojistného plnění) a taktéž nahlásit událost na pracoviště Městské policie Havířov, kde byla evidence provedena (oznámit ztrátu a informovat o podání oznámení na Policii ČR).

Stejný postup se vztahuje také na evidenci jízdních kol.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz