Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 29.1.2007

v sále Společenského domu RENETA

v Havířově

 

Č.jed. KP/13894/Kl/2007

V Havířově dne 30.1. 2007
Zapsala: Monika Krpelíková

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 29.1. 2007


1/1/ZM/07 - Schválení programu zasedání

2/1/ZM/07 - Volební řád a Jednací řád Zastupitelstva města Havířova

3/1/ZM/07 - Ověření zápisu z 28.zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se konalo dne 9.10. 2006

4/1/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu

5/1/ZM/07 - Volba návrhové komise

6/1/ZM/07 - Stanovení počtu členů rady města

7/1/ZM/07 - Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a určení jejich funkcí

8/1/ZM/07 - Volba volební komise

9/1/ZM/07 - Volba primátora města

10/1/ZM/07 - Volba náměstků primátora

11/1/ZM/07 - Volba ostatních členů rady

12/1/ZM/07 - Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti (§ 104 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb.)

13/1/ZM/07 - Finanční výbor Zastupitelstva města Havířova

14/1/ZM/07 - Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova

15/1/ZM/07 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2006 – rozpočtová opatření č. 100. – 126.

16/1/ZM/07 - Zásady rozpočtového provizoria pro financování potřeb města Havířova do doby schválení rozpočtu města na rok 2007

17/1/ZM/07 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na rok 2007

18/1/ZM/07 - Závěrečná zpráva návrhové komise

 

 

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.1.2007


1/1/ZM/07 - Schválení programu zasedání___________________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

tento program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova:

1. Jednací řád a Volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova
2. Ověření zápisu ze zasedání 28.ZMH, konaného dne 9.10.2006
3. Schválení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva
4. Volba návrhové komise
5. Stanovení počtu členů rady města
6. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a určení jejich funkcí
7. Volba volební komise
8. Volba primátora města
9. Volba náměstků primátora
10. Volba ostatních členů rady
11. Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti (§ 104 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb.)
12. Finanční výbor Zastupitelstva města Havířova
13. Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova
14. Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2006 – rozpočtová opatření č.100 - 126.
15. Zásady rozpočtového provizoria pro financování potřeb města Havířova do doby schválení rozpočtu města na rok 2007
16. Hospodářská činnost města Havířova – návrh na rok 2007
17. Závěrečná zpráva návrhové komise

_______________________________________________________________________________

 

2/1/ZM/07 - Volební řád a Jednací řád Zastupitelstva města Havířova____________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro ustavující zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 29.1.2007 vyjímku z Jednacího řádu ZMH ze dne 15.9.2003, ve znění Dodatku č.1, a to z článku 10 „Hlasování“ tak, že elektronické hlasovací zařízení pro toto zasedání nebude použito. Veřejné hlasování bude prováděno zvednutím ruky s osvědčením zastupitele.

_______________________________________________________________________________

3/1/ZM/07 - Ověření zápisu z 28.zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se
konalo dne 9.10. 2006__________________________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o ověření Zápisu z 28.zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se konalo dne 9.10. 2006

_______________________________________________________________________________

 

4/1/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu____________________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v á l i l o

ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova

Ing. Petra PODSTAVKU
PaedDr. Svatopluka NOVÁKA

_______________________________________________________________________________

 

5/1/ZM/07 - Volba návrhové komise________________________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi ustavujícího zasedání zastupitelstva ve složení :

předseda komise: Ing. Karel CHODURA
členové:
    MUDr. Jiřina HEROKOVÁ
                  MUDr. Emílie VEČEŘOVÁ
                  p. Jarmila SVĚTLÍKOVÁ
                  p. Monika Krpelíková – zaměstnanec MMH

_______________________________________________________________________________

 

6/1/ZM/07 – Stanovení počtu členů rady města_______________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

pro funkční období 2006 až 2010, počet členů Rady města Havířova na 11

_______________________________________________________________________________

 

7/1/ZM/07 – Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a určení jejich funkcí________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Havířova, včetně primátora města, na 4 členy

u r č u j e

tyto funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Havířova uvolněni

- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
- náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
- náměstek primátora pro sociální rozvoj

_______________________________________________________________________________

 

8/1/ZM/07 – Volba volební komise__________________________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

ustavit volební komisi ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova konaného dne 29.1.2007 ve složení:

p. Jiřina Brablcová
MUDr. Jiřina Heroková
Ing. Miloslav Hanus
Ing. Jiří Špiřík
p. Dalibor Klimša

_______________________________________________________________________________

9/1/ZM/07 – Volba primátora města________________________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

z v o l i l o

do funkce primátora města pana Františka CHOBOTA

_______________________________________________________________________________

10/1/ZM/07 - Volba náměstků primátora____________________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

z v o l i l o

do funkce náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku
pana Ing. Eduarda HECZKA

do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj
pana Ing. Zdeňka OSMANCZYKA

do funkce náměstka primátora pro sociální rozvoj
pana JUDr. Bronislava BUJOKA

_______________________________________________________________________________

11/1/ZM/07 - Volba ostatních členů rady____________________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

z v o l i l o

do funkce ostatních členů Rady města Havířova:

pana Mgr. Rudolfa ŠIMKA
paní Alici HEGYI
pana PaedDr. Svatopluka NOVÁKA
pana Miroslava KRONENBERGA
pana Radima MUDRU
pana Doc. RSDr. Eduarda PAWERU, CSc.
paní Jarmilu SVĚTLÍKOVOU

_______________________________________________________________________________

 

12/1/ZM/07 - Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho
nepřítomnosti (§ 104 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb.)__________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

podle § 104 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, náměstka primátora

Ing. Eduarda HECZKA

který bude zastupovat primátora města po dobu jeho nepřítomnosti nebo v době, po kterou primátor nevykonává funkci

_______________________________________________________________________________

13/1/ZM/07 - Finanční výbor Zastupitelstva města Havířova____________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

členy finančního výboru Zastupitelstva města Havířova Karla Sachmerdu, Mgr. Rudolfa Šimka, Ing. Dominika Káňu, Ing. Jiřího Špiříka, Ing. Miloslava Hanuse, Libora Čtvrtku

z ř i z u j e

pro funkční období 2006 – 2010 Zastupitelstva města Havířova 7 členný Finanční výbor Zastupitelstva města Havířova

v o l í

                    předsedou finančního výboru ZMH          p. Karla SACHMERDU (KSČM)
                    členy
finančního výboru ZMH                  Ing. Jiřího MARTÍNKA (ČSSD)
                                                                                    Ing. Petra SMRČKA (HPH)
                                                                                    Ing. Jiřího ŠPIŘÍKA (KDU-ČSL)
                                                                                    Ing. Tomáše FOLDYNU (ODS)
                                                                                    Ing. Petra PODSTAVKU (ODS)
                                                                                    MUDr. Karla ŽĎÁNSKÉHO (ODS)

_______________________________________________________________________________

14/1/ZM/07 - Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova___________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

členy kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova Leopolda Turoně, Danuši Holeksovou, Martina Taussiga, Ing. Josefa Olšara, Vladimíra Talagu, Ing. Stanislava Nevřelu, Ing. Antonína Vojtasíka

z ř i z u j e

pro funkční období 2006 – 2010 Zastupitelstva města Havířova 7 členný Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova

v o l í

                    předsedou kontrolního výboru ZMH       p. Dalibora KLIMŠU (ODS)
                    členy
kontrolního výboru ZMH                p. Danuši HOLEKSOVOU (KSČM)
                                                                                    p. Martina TAUSSIGA (HPH)
                                                                                    Ing. Josefa OLŠARA (KDU-ČSL)
                                                                                    p. Vladimíra TALAGU (ČSSD)
                                                                                    p. Tomáše KOVALČÍKA (ODS)
                                                                                    MUDr. Radomila SCHREIBERA (ODS)

_______________________________________________________________________________

 

15/1/ZM/07 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2006 – rozpočtová opatření č. 100. – 126.____
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2006 – rozpočtová opatření č. 100. – 126;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté dotace

1 319 509,97 tis. Kč
815 396,18 tis. Kč
31 825,29 tis. Kč
26 236,81 tis. Kč
446 051,69 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor správy a rozvoje majetku města
           Městská policie
           odbor ekonomický

1 416 930,45 tis. Kč
1 205 005,78 tis. Kč
1 130,25 tis. Kč
56 162,14 tis. Kč
2 457,60 tis. Kč
50,00 tis. Kč
176 756,48 tis. Kč
285 604,00 tis. Kč
235 391,50 tis. Kč
350 783,72 tis. Kč
57 030,00 tis. Kč
39 640,09 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. Máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ V. Nezvala
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           Ústav sociální péče
           Ostatní dotace a dary

211 924,67 tis. Kč
831,57 tis. Kč
838,73 tis. Kč
752,86 tis. Kč
1 108,98 tis. Kč
731,74 tis. Kč
782,06 tis. Kč
1 096,51 tis. Kč
1 173,44 tis. Kč
1 223,37 tis. Kč
662,09 tis. Kč
1 190,18 tis. Kč
702,50 tis. Kč
652,31 tis. Kč
724,30 tis. Kč
505,16 tis. Kč
552,50 tis. Kč
535,61 tis. Kč
552,96 tis. Kč
452,50 tis. Kč
552,50 tis. Kč
3 558,42 tis. Kč
2 690,09 tis. Kč
3 024,73 tis. Kč
4 086,31 tis. Kč
2 622,99 tis. Kč
1 908,19 tis. Kč
3 236,14 tis. Kč
2 354,79 tis. Kč
4 121,34 tis. Kč
3 843,41 tis. Kč
3 487,71 tis. Kč
6 110,21 tis. Kč
5 797,77 tis. Kč
1 687,26 tis. Kč
2 700,85 tis. Kč
2 719,62 tis. Kč
963,40 tis. Kč
3 598,52 tis. Kč
16 701,92 tis. Kč
25 912,82 tis. Kč
24 771,17 tis. Kč
24 096,45 tis. Kč
13 369,12 tis. Kč
32 939,57 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
aktivní krátkodobé operace řízené likvidity – příjmy
změna stavu rozpočtových účtů

+ 97 420,48 tis. Kč
- 25 080,00 tis. Kč
+ 49 325,14 tis. Kč
+ 73 175,34 tis. Kč

_______________________________________________________________________________

16/1/ZM/07 - Zásady rozpočtového provizoria pro financování potřeb města Havířova
do doby schválení rozpočtu města na rok 2007____________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) upravené zásady rozpočtového provizoria pro financování potřeb města Havířova do doby schválení rozpočtu města na rok 2007 dle přílohy č. 1, rozšířené o bod j)

b) měsíční maximální limity příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace dle přílohy č. 2.

u k l á d á

Radě města Havířova

a) zabezpečit financování potřeb města v souladu se zásadami rozpočtového provizoria

b) zabezpečit plnění bodu 2) zásad rozpočtového provizoria i v době, kdy se již hospodaření města nebude řídit podle zásad rozpočtového provizoria.

_______________________________________________________________________________


17/1/ZM/07
- Hospodářská činnost města Havířova – návrh na rok 2007__________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti města Havířova na rok 2007 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na rok 2007 dle příloh č.1 a č.2

u k l á d á

Finančnímu výboru Zastupitelstva města Havířova projednat plán hospodářské činnosti města Havířova na rok 2007

_______________________________________________________________________________

 

18/1/ZM/07 - Závěrečná zpráva návrhové komise_____________________________________
(přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.ledna 2007

_______________________________________________________________________________

 

……………………………………                                 ……………………………………..
    p. František C H O B O T                                                Ing. Eduard H E C Z K O
        primátor města                                                                    náměstek primátora
                                                                                            pro ekonomiku a správu města