Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 32

z 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.11.2011 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO           
             14.11.2011 14:38:48             
     29. Výkup částí pozemků k. ú. Prostřední Suchá, p      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Omluven   
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Nehlasoval  
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 41 (95%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 1
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. výkup části pozemku parc. č. 1152/2, k.ú. Prostřední Suchá, dle geometrického zaměření označené jako parc. č. 1152/4, ostatní plocha, o výměře 202 m2, užívané jako část veřejné místní komunikace ul. Stará,
prodávající: RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27769143
kupní cena: dle znaleckého posudku ve výši 441,55 Kč/m2,
tj. při výměře 202 m2, celkem 89.190,-Kč

2. výkup části pozemku parc. č. 1149/1, k.ú. Prostřední Suchá, dle geometrického zaměření označené jako parc. č. 1149/10, ostatní plocha, o výměře 106 m2, užívané jako část veřejné místní komunikace ul. Stará,
prodávající: RPG RE Assets, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 28588886
kupní cena: dle znaleckého posudku ve výši 441,55 Kč/m2,
tj. při výměře 106 m2, celkem 46.800,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2011