Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 5

z 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.11.2011 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO           
             14.11.2011 13:13:06             
          05. Kontrola plnění usnesení ZMH          
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Omluven   
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Nehlasoval  
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 41 (95%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 1
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

174/6ZM/2011

„Dopravní terminál Havířov“ - schválení principů přípravy a realizace projektu

207/6ZM/2011

Prodej nebytové jednotky

222/6ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark - paní Pánová, paní Růžičková, pan Jaroš

226/6ZM/2011

Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek
- změna usnesení

301/7ZM/2011

Koupě pozemku pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická,
Havířov-Šumbark“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

141/5ZM/2011

Smluvní vztahy pro účely stavby „Výstavba chodníku na ul. Josefa Kotase“

177/6ZM/2011

Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný účet města Havířova za rok 2010

210/6ZM/2011

Přijetí daru pozemku parc. č. 3663/1, k.ú. Havířov-město, v rámci vypořádání stavby: „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“

223/6ZM/2011

Výkup části pozemku parc. č. 1654, k.ú. Šumbark, pro účely rozšíření ul. Výletní

225/6ZM/2011

Smluvní vztahy pro účely stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Datyně“

254/7ZM/2011

Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2011 – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

264/7ZM/2011

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10–„Ostatní dotace a dary“- Havířovská liga středních škol

265/7ZM/2011

Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v r. 2011

279/7ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 1452/12, k.ú. Šumbark

280/7ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 1028/18, k.ú. Šumbark

286/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 4090, k. ú. Havířov-město

288/7ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Bludovice - paní Juniecová

289/7ZM/2011

Výkup části pozemku k.ú. Bludovice - paní Mrázová

290/7ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Bludovice - pan Minár

291/7ZM/2011

Výkup pozemku k.ú. Bludovice - paní Vlachová, paní Tomiczková

292/7ZM/2011

Výkup části pozemku k.ú. Bludovice - pan Kolarčík

293/7ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark - Tenisový klub Havířov

294/7ZM/2011

Výkup pozemku k.ú. Bludovice - manželé Polcrovi

296/7ZM/2011

Výkup pozemku k.ú. Šumbark - paní Lichnovská

297/7ZM/2011

Odkoupení oploceného areálu, k.ú. Šumbark - pan Konečný

298/7ZM/2011

Výkup spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 2665, k. ú. Prostřední Suchá, MK Nový Svět

307/7ZM/2011

Půjčka ze sociálního fondu