Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 45

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2011 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 45 - SCHVÁLENO           
             20.6.2011 15:18:21             
     42. Bezúplatný převod objektu na ul. B. Němcové 1      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Omluven   
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Zdržel se  
 PaedDr Halíková Milada          KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Zdržel se  
 Hegyi Alice               KSČM    21 Nehlasoval  
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr Schreiber Radomil          ODS    32 Omluven   
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr Mach Vladimír            NEZ    43 Omluven   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 37 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod nemovitostí – budovy č. p. 1207 na pozemku parc. č. 334 a pozemek parc. č. 334, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 466 m2, vše v k. ú. Šumbark, občanskému sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 813.02 Havířov, IČ: 18055958, k provozování zařízení pro děti a mládež, z důvodu podpory činnosti organizace zabývající se prací s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, za podmínek:
- zřízení předkupního práva pro město na dobu 20 let za smluvní cenu 1,- Kč
- závazek nabyvatele, že po dobu 20 let nezmění on ani případný nástupce účel využití nemovitostí, v případě porušení může město odstoupit od smlouvy
- nabyvatel uzavře nájemní smlouvy se stávajícími nájemci objektu za podmínek, obvyklých v dané lokalitě
- nabyvatel provede rekonstrukci objektu do konce roku 2018 podle navrženého harmonogramu, doklady o provedených investicích předloží vždy k 31. 12. odboru správy majetku MMH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 31. 8. 2011