Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 12

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2011 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO           
             20.6.2011 14:24:25             
     10. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochra      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Omluven   
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr Halíková Milada          KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr Schreiber Radomil          ODS    32 Omluven   
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr Mach Vladimír            NEZ    43 Omluven   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově:

a) ve výši 8 288,- Kč na zakoupení 2 ks Informační stojanové tabule A2 a 2 ks plexi kapes na letáky pro Městskou policii Havířov
b) ve výši 10 406,60,- Kč včetně DPH a 1,5 % míry inflace k uhrazení nájmu za umístění části Městského kamerového dohlížecího systému na střeše domu č.p. 19/226 ul. Fibichova v Havířově – Městě v majetku SBD Havířov.
c) Městské policii Havířov ve výši 1 140,- Kč na zajištění přednášky o bezpečnosti v silničním provozu pro studenty střední školy - Vzdělávací akademie Havířov, Tajovského 2, Havířov-Podlesí
d) zvýšení výdajů odboru sociálních věcí ve výši 62 000,- Kč + DPH na nákup a montáž kamerového systému pro Centrum volnočasových aktivit na ul. Horymírova.
e) zvýšení výdajů organizačního odboru ve výši 130 000,- Kč včetně DPH na úhradu nákladů spojených s pořízením a instalací kamerového systému parkoviště před budovou hotelu Zámek.
f) v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz:
1. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČ 61988596) o částku 5 000,- Kč na opravu zařízení, které je součástí dopravního hřiště
2. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61988570) o částku 40 000,- Kč na nákup venkovních tabulí pro výuku, režijního materiálu, koloběžek, trojkolek, odrážedel a na výrobu polic na přilby
3. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958131) o částku 20 000,- Kč na nákup dětských silničních kol s příslušenstvím, dětských ochranných přileb a rozlišovacích vest
4. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48805513) o částku 5 000,- Kč na nákup startovních čísel pro účastníky dopravní soutěže.

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše uvedeným mateřským a základním školám, odboru sociálních věcí a organizačnímu odboru z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2011 dle bodu a), b), c), d), e) a f)