Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 5

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2011 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO           
             20.6.2011 13:14:20             
          05. Kontrola plnění usnesení ZMH          
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Omluven   
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr Halíková Milada          KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr Schreiber Radomil          ODS    32 Omluven   
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr Mach Vladimír            NEZ    43 Omluven   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

38/2ZM/2010

Prodej části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá

71/3ZM/2011

Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010

77/3ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

645/12/ZM/08

Konečné vypořádání pozemků k.ú. Bludovice zastavěných v rámci stavby: „Sil. I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“

1209/23/ZM/10

Změna části usnesení Zastupitelstva města Havířova 760/14/ZM/09 ze dne 26.1.2009

39/2ZM/2010

Směna pozemků, k.ú. Havířov-město

70/3ZM/2011

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním subjektům

81/3ZM/2011

Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“

87/3ZM/2011

Darovací smlouva o darování věci movité

127/5ZM/2011

Prodej části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice

128/5ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 1390/16, k.ú. Šumbark

129/5ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 2797, k.ú. Havířov-město

130/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Baníková

131/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Niemczyk

132/5ZM/2011

Výkup pozemku k.ú. Šumbark – pan Čapla

133/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Voral, paní PaedDr. Kuchejdová

134/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Šikulová

135/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Pavlica, paní Táborská

136/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – Jan a Leopold Kociánovi

137/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Šipula

138/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Křižánková, paní Káňová

139/5ZM/2011

Výkup pozemku k.ú. Šumbark – pan Ing. Vaněk, paní Gronychová

140/5ZM/2011

Bezúplatný převod pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1509/2, z majetku ČR, do majetku města

142/5ZM/2011

Navýšení kupní ceny za pozemek parc.č. 1995/8, k.ú. Šumbark

143/5ZM/2011

Navýšení kupní ceny za pozemek parc. č. 385/10, k. ú. Dolní Suchá

144/5ZM/2011

Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO, a.s.

146/5ZM/2011

Předání majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření

149/5ZM/2011

Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2011 z rozpočtu odboru školství a kultury

150/5ZM/2011

Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole

151/5ZM/2011

Souhlas zřizovatele s prodloužením návratné finanční výpomoci - financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko

152/5ZM/2011

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu odboru školství a kultury

155/5ZM/2011

Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací

156/5ZM/2011

Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010