Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 4

z 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.2.2011 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO           
             28.2.2011 13:48:21             
     04. Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizač      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Omluven   
 PaedDr Halíková Milada          KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Nehlasoval  
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr Schreiber Radomil          ODS    32 Pro     
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Nehlasoval  
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Omluven   
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing Merta Pavel             TOP09   41 Nehlasoval  
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr Mach Vladimír            NEZ    43 Omluven   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 37 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (7%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. bezúplatný převod investorství soukromých částí kanalizačních přípojek po nabytí právní moci územního rozhodnutí, včetně bezúplatného převodu zpracované projektové dokumentace kanalizačních přípojek zpracovaných na náklady města ke dni 31.12.2010, budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek

2. uzavření závazku darovat veřejné části kanalizačních přípojek budoucím vlastníkům souvisejících soukromých částí kanalizačních přípojek do tří let po uplynutí doby udržitelnosti projektů investičních akcí Odkanalizování části města Havířova – I.etapa (Dolní a Prostřední Suchá) číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/09.03617, akceptační číslo 09030901 a Odkanalizování části města Havířova-Bludovice, Dolní Datyně číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/09.05727, akceptační číslo 09047211

3. poskytnutí bezúročné půjčky budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek, na základě jejich žádosti, na vybudování soukromé části kanalizační přípojky ve výši až 100% nákladů dle zpracované projektové dokumentace kanalizační přípojky po odečtení cen výkopových prací za těchto podmínek:

a) splatnost půjčky:
- 18 měsíců při půjčce do 20.000,-Kč
- 36 měsíců při půjčce 20.000,- Kč – 50.000,- Kč
- 60 měsíců při půjčce vyšší než 50.000,- Kč od měsíce následujícího od poskytnutí půjčky

b) vlastník nemovitosti uzavře smlouvu s provozovatelem kanalizačního řadu o odvodu splaškových vod z nemovitosti do 9 měsíců od poskytnutí půjčky

c) v případě zmaření účelu půjčky (nepřipojení vlastníka nemovitosti ke kanalizačnímu řadu do 9 měsíců ode dne poskytnutí půjčky) bude sjednána smluvní pokuta 25.000,-Kč

d) při nedodržení termínů splatnosti nebo termínu napojení kanalizační přípojky na kanalizační řad bude požadován úrok z prodlení zpětně ode dne poskytnutí půjčky

e) půjčka bude poskytnuta do 3 měsíců od zahájení zkušebního provozu příslušné části kanalizačního řadu za předpokladu podání žádosti o půjčku před zahájením zkušebního provozu

4. uzavření Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky s vlastníky nemovitostí, kteří projeví zájem vybudovat kanalizační přípojku a napojit se na hlavní kanalizační řad v navrhované lhůtě

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smluv dle bodu 4. usnesení