Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 50

z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 50 - SCHVÁLENO           
             15.12.2014 13:43:50             
      44. Zelené terasy, a.s. - postup v insolvenčním      
______________________________________________________________________
 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Zdržel se  
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Zdržel se  
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Zdržel se  
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Zdržel se  
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Zdržel se  
 Kožmínová Ivana             ČSSD    6  Zdržel se  
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Zdržel se  
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    8  Zdržel se  
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Zdržel se  
 Radová Eva                ČSSD    10 Zdržel se  
 Rapant Pavel               ČSSD    11 Zdržel se  
 Robosz Petr               ČSSD    12 Zdržel se  
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Zdržel se  
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Zdržel se  
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Zdržel se  
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              ANO 2011  31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              ANO 2011  33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          ANO 2011  38 Zdržel se  
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Bc. Plawny Marek             KDU-ČSL  42 Zdržel se  
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Zdržel se  
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 24 (56%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 18 (42%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 1
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. přihlášku pohledávky ve výši 1.004.475,14 Kč s příslušenstvím v insolvenčním Řízení, vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 22 INS 16083/2014 ve věci insolvenčního dlužníka Zelené terasy, a.s., IČO 27836185 dle Přílohy č. 1
2.
 vyrozumění o popření přihlášené nevykonatelné pohledávky dle Přílohy č. 2
3.
 podání incidenční žaloby na určení pravosti popřené pohledávky výši 1.007.576,63 Kč s příslušenstvím u Krajského soudu v Ostravě

n e s c h v a l u j e

1. zpětvzetí incidenční žaloby o určení pravosti popřené pohledávky ve výši 1.007.576,63 Kč vč. úroků z prodlení a příslušenství, 2. zpětvzetí pohledávky ve výši ve výši 1.004.475,14 Kč s příslušenstvím v insolvenčním řízení