Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 46

z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 46 - SCHVÁLENO           
             15.12.2014 13:39:56             
     40. Změny v zástupcích města v orgánech obchodníc      
______________________________________________________________________
 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Proti    
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Proti    
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Proti    
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Proti    
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Proti    
 Kožmínová Ivana             ČSSD    6  Proti    
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Proti    
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    8  Proti    
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Proti    
 Radová Eva                ČSSD    10 Proti    
 Rapant Pavel               ČSSD    11 Proti    
 Robosz Petr               ČSSD    12 Proti    
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Proti    
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Proti    
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Proti    
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              ANO 2011  31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              ANO 2011  33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          ANO 2011  38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Bc. Plawny Marek             KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 27 (63%) Proti: 15 (35%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 1
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. v obchodní společnosti ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081
odvolání RNDr. Vladimíra Macha z funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov, a.s.
zvolení Ing. Antonína Polického do funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov, a.s.
2.
 v obchodní společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287
odvolání Ing. Petra Oborného z funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.
zvolení Juliuse Vidy do funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.
3.
 v obchodní společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665
odvolání Alice Hegyi z funkce člena dozorčí rady SmVak Ostrava a.s.
zvolení Bc. Daniela Pawlase do funkce člena dozorčí rady SmVak Ostrava a.s.
4.
 v obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČO 28564111
odvolání Ing. Pavola Jantoše z funkce člena dozorčí rady KIC Odpady, a.s.
zvolení Bc. Ivana Bureše do funkce člena dozorčí rady KIC Odpady, a.s.

u k l á d á

zaslat návrhy na odvolání a zvolení zástupců města obchodním společnostem ČSAD Havířov, a.s., Depos Horní Suchá, a.s., SmVaK Ostrava a.s. a KIC Odpady, a.s.

Z: vedoucí OPS
T: 15.1.2015