Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 5

z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO           
             15.12.2014 9:10:15             
          05. Kontrola plnění usnesení ZMH          
______________________________________________________________________
 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Kožmínová Ivana             ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Rapant Pavel               ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PeadDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              ANO 2011  31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              ANO 2011  33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          ANO 2011  38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtačík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Bc. Plawny Marek             KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 42 (98%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 1
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:
úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.)

601/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice

949/20ZM/2013

Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra Talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015

1126/25ZM/2014

Majetkoprávní vypořádání staveb a pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, dotčených výstavbou obchodního centra Globus

1127/25ZM/2014

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Splašková kanalizace Skleníky Havířov“

1134/25ZM/2014

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2014 sportovním a mimosportovním subjektům

1164/26ZM/2014

Záměr darovat veřejné částí kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ II. část

1169/26ZM/2014

Prodej části pozemku parc.č. 249, k.ú. Bludovice

1177/26ZM/2014

Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1182/26ZM/2014

Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím

1242/27ZM/2014

Prodej pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice

1245/27ZM/2014

Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava polyfunkčníhoúzemí areálu bývalého dolu Dukla“

1253/27ZM/2014

Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“, realizované na pozemcích v k.ú. Havířov – město

1256/27ZM/2014

Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1268/27ZM/2014

Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.)

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

536/10/ZM/08

Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:
úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.)

621/14ZM/2012

Změna termínu vypořádání pozemků pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část Životice“

879/19ZM/2013

Výkup pozemků pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“

898/19ZM/2013

Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku

1066/23ZM/2014

Návrh čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014

1110/25ZM/2014

Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice- změna podmínek

1165/26ZM/2014

Záměr směny pozemků a zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1171/26ZM/2014

Prodej části nemovité věci – zastavěného pozemku a samostatné přístavby zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83, Havířov-Podlesí

1192/26ZM/2014

Poskytnutí investiční dotace v roce 2014 z OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci

1232/27ZM/2014

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení rozpočtovaných prostředků pro městskou policii

1241/27ZM/2014

Prodej části pozemku parc.č. 1327, k.ú. Bludovice

1243/27ZM/2014

Prodej pozemku parc.č. 1406/1, k.ú. Prostřední Suchá

1244/27ZM/2014

Směna částí pozemků parc.č. 1327 a parc.č. 1495, k.ú. Bludovice, za část pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Bludovice

1250/27ZM/2014

Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá

1254/27ZM/2014

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – pan Ladislav Danček

1258/27ZM/2014

Zánik služebnosti provozování veřejného záchodu

1260/27ZM/2014

Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov, společností Asental Land, s.r.o. a společností Dalkia Česká republika, a.s.

1261/27ZM/2014

Majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná

1262/27ZM/2014

Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací

1265/27ZM/2014

Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2014

1266/27ZM/2014

Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014 – ZŠ Gorkého

1269/27ZM/2014

Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o změnu účelu poskytnuté dotace

1273/27ZM/2014

Navýšení finančních prostředků výdajové části rozpočtu OJ 16 pro r. 2014

1280/27ZM/2014

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace města Havířova

1281/27ZM/2014

Doplnění zkrácených názvů do zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova

1282/27ZM/2014

Změna názvu příspěvkové organizace města Havířova

1289/27ZM/2014

Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VIII.

1290/27ZM/2014

Stížnost p. Tomáše Rejče

1292/27ZM/2014

Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2014

1297/27ZM/2014

Udělení Ocenění města Havířova a Ceny města Havířova

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.)

106/3/ZM/07

Smluvní vztahy pro účely stavby: „Oprava MK Okružní Havířov – Šumbark“

170/4/ZM/07

Přijetí daru – dokončené stavby veřejného osvětlení

1280/24/ZM/10

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Autobusový přístřešek na ul. U Školy“, k.ú. Dolní Suchá