Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 25

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.1.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO           
             27.1.2014 14:12:18             
     23. Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov o pro      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Omluven   
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Omluven   
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Omluven   
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o prodloužení lhůty závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2.
 povinnost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, vrátit do 31. 1. 2014 zpět městu Havířov nevyčerpanou investiční dotaci ve výši 1 650 000,- Kč poskytnutou v roce 2013 na pořízení nové přístrojové techniky, a to:
-
 laparoskopická věž - technika pro operační sály v ceně 1 350 000,- Kč
-
 ureterorenoskop flexibilní - vyšetřovací technika k endoskopickým vyšetřením pro urologické oddělení v ceně 300 000,- Kč
3.
 zahájení realizace výběrového řízení na dodávku nové přístrojové techniky
-
 laparoskopické věže a ureterorenoskopu Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

s c h v a l u j e

1. opětovné poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (IČ 00844896) v roce 2014 ve výši 1 650 000,- Kč na pořízení nové přístrojové techniky, a to:
-
 laparoskopická věž - technika pro operační sály v ceně 1 350 000,- Kč
-
 ureterorenoskop flexibilní - vyšetřovací technika k endoskopickým vyšetřením pro urologické oddělení v ceně 300 000,- Kč
2.
 uzavření smlouvy s příjemcem dotace

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí investiční dotace Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 1,65 mil. Kč do úprav rozpočtu I. na rok 2014

Z: vedoucí EO
T: duben 2014

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2014