Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 17

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.1.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO           
             27.1.2014 14:03:31             
     15. Prodeje části pozemků za účelem rozšíření zah      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Nehlasoval  
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Zdržel se  
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Omluven   
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Zdržel se  
 Klimša Dalibor              ODS    30 Omluven   
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Zdržel se  
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Zdržel se  
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Zdržel se  
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Zdržel se  
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Zdržel se  
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Zdržel se  
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Omluven   
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Zdržel se  
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Zdržel se  
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 29 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 10 (23%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1406/1, ost.plocha, jiná plocha o výměře cca 550 m2 v kat.území Prostřední Suchá (výměra bude upřesněna na základě GP) manželům Šálek Oldřich a Šálková Jindřiška, oba bytem ……………………………………………… za účelem rozšíření zahrady

s c h v a l u j e

prodej části pozemků parc.č. 1714/5 orná půda o výměře cca 310 m2, parc.č. 2655/3 ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 160 m2 a parc.č. 2655/4,ost.plocha,ost. komunikace o výměře cca 30 m2, celkem cca 500 m2 v kat. území Prostřední Suchá, (výměra bude upřesněna na základě GP) panu Pavlu Podlesnému, bytem ………………………. za účelem rozšíření zahrady, a to za cenu tržní dle znaleckého posudku :
parc.č.1714/5 o výměře cca 310 m2 x 320,- Kč/m2……….….cca 99 200,- Kč
parc.č. 2655/3 o výměře cca 155 m2 x 310,- Kč/m2……….…cca 48 050,- Kč
parc.č. 2655/4 o výměře cca 25 m2 x 310,- Kč/m2…………...cca 7 750,- Kč
zpracování znal. posudku………………………………...….….. 1 800,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2014