Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 16

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.1.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO           
             27.1.2014 14:00:42             
     14. Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Blu      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Nehlasoval  
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Zdržel se  
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Omluven   
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Nehlasoval  
 Klimša Dalibor              ODS    30 Omluven   
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Omluven   
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 37 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 2 (5%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 113/1 o výměře cca 360 m2, kat. území Bludovice včetně trvalých porostů (výměra bude upřesněna na základě GP) společnosti Revize plynu HOŘAVKA s.r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, Kubelíkova 1323/1a, IČ: 29453933 za účelem vybudování administrativní a komerční budovy včetně parkovací plochy, a to za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 140,- Kč/m2 (tj. cca 410 400,- Kč ) + DPH + 1 900,- Kč za zpracování znaleckého posudku a 69 280,- Kč za trvalé porosty (dle skutečného zaměření GP) s tím, že s budoucím kupujícím bude uzavřena

1. smlouva o budoucí kupní smlouvě za těchto podmínek (dále jen BKS):
a)
 maximální lhůta pro vydání územního rozhodnutí je stanovena na 12 měsíců od účinnosti BKS,
b)
 maximální lhůta pro dokončení výstavby je stanovena na 36 měsíců od účinnosti BKS,
c)
 ke dni podpisu BKS zaplatí budoucí kupující část kupní ceny (jistotu) ve výši 250 000,- Kč převodem na depozitní účet města,
d)
 nesplnění lhůty pro vydání územního rozhodnutí, lhůty pro dokončení výstavby a neplacení nájemného po dobu výstavby, bude důvodem k odstoupení města od BKS a uplatnění smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč; město vrátí uhrazenou část kupní ceny (jistotu) sníženou o smluvní pokutu,
e)
 v případě odstoupení budoucího kupujícího od BKS z důvodu upuštění od realizace sjednaného účelu BKS, uhradí budoucí kupující městu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny (jistotu) sníženou o smluvní pokutu,

2. Kupní smlouva bude uzavřena:
-
 po nabytí právní moci opatření Stavebního a silničně správního úřadu, kterým se povoluje užívání stavby a po předložení GP o zaměření pozemku,
-
 návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán městem po zaplacení celé kupní ceny a zaplacení případných pohledávek města,
-
 nemovitost bude užívána po dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy pouze k účelu, ke kterému byla prodána a v případě porušení sjednaného závazku vlastník uhradí městu smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2014