Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 13

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.1.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO           
             27.1.2014 13:58:48             
     12. Záměr prodeje pozemků a staveb v polyfunkčním      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Omluven   
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Omluven   
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Omluven   
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

v souvislosti s dokončováním technické infrastruktury a přípravy polyfunkčního území areálu bývalého Dolu Dukla

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků jednotlivě, nebo jako celek v k.ú. Dolní Suchá, a to pozemku parc.č. 63/17 o výměře 8 761 m2, pozemku parc.č. 125/1 o výměře 9 593 m2, pozemku parc.č. 132 o výměře 471 m2, pozemku parc.č. 133 o výměře 579 m2, pozemku parc.č. 134 o výměře 213 m2, pozemku parc.č.135 o výměře 253 m2, pozemku parc.č. 63/2 o výměře 5 998 m2, pozemku parc.č.124 o výměře 584 m2, pozemku parc.č. 37 o výměře 524 m2, pozemku parc.č. 35 o výměře 967 m2, pozemku parc.č. 34 o výměře 262 m2, pozemku parc.č. 63/3 o výměře 388 m2, pozemku parc.č. 63/9 o výměře 435 m2, pozemku parc.č. 63/5 o výměře 1 182 m2, pozemku parc.č. 63/10 o výměře 296 m2, pozemku parc.č. 63/11 o výměře 450 m2, pozemku parc.č. 63/18 o výměře 891 m2, pozemku parc.č. 33 o výměře 372 m2, pozemku parc.č. 32 o výměře 260 m2, pozemek parc.č. 30 o výměře 189 m2 - zastavěná plocha, pozemku parc.č. 31 o výměře 191 m2- zastavěná plocha, pozemku parc.č. 29 o výměře 819 m2, pozemku parc.č. 125/8 o výměře 2 531 m2, pozemku parc.č. 125/10 o výměře 219 m2, pozemku parc.č. 125/7 o výměře 1 200 m2, pozemku parc.č. 126 o výměře 540 m2, pozemku parc.č.125/9 o výměře 488 m2, pozemku parc.č. 153/12 o výměře 50 m2, pozemku parc.č. 153/11 o výměře 17 m2, pozemku parc.č. 153/10 o výměře 54 m2, pozemku parc.č. 2759/11 o výměře 1 489 m2, pozemku parc.č. 2759/14 o výměře 82 m2; a stavby č.p.34 na pozemku parc.č. 30 , a stavby č.p. 35 na pozemku parc.č. 31. Celková výměra nabízených pozemků cca 40.348 m2 (přesná výměra bude stanovena až po zaměření nově vybudovaných komunikací)

Účel prodeje: podnikání – zóna je určena pro výrobu a sklady nevyžadující pásmo hygienické ochrany, s možností umístění občanského vybavení komerčního typu v souladu s územním plánem.

Nabídka by měla minimálně obsahovat:
- návrh ceny za 1m² pozemku
- jednoduchou zastavovací studii
- objem předpokládaných investic
- počet nových pracovních míst
- harmonogram realizace výstavby
- výpis z obchodního rejstříku

Případným investorům město nabídne:
možnost zajištění bydlení managementu investora a ubytování pro zaměstnance
-
 zajištění autobusového spojení do polyfunkčního území z centra města
-
 umístění dětí zaměstnanců do městských mateřských škol

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem záměru prodeje

Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2014