Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 5

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.1.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO           
             27.1.2014 13:13:55             
          05. Kontrola plnění usnesení ZMH          
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Omluven   
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Omluven   
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Nehlasoval  
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Omluven   
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 39 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.)

709/16ZM/2012

Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s

915/20ZM/2013

Projekt revitalizace Městského kamerového dohlížecího systému a čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění Veřejného pořádku ve městě Havířově

1034/22ZM/2013

Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek IV

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.)

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

170/4/ZM/07

Přijetí daru – dokončené stavby veřejného osvětlení

536/10/ZM/08

Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.)

881/19ZM/2013

Navýšení rozsahu výkupu částí pozemků k. ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem a veřejným osvětlením, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí

911/20ZM/2013

Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2013

913/20ZM/2013

Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek II

918/20ZM/2013

Vklad majetku města do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby Havířov a.s. – změna usnesení

944/20ZM/2013

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

959/20ZM/2013

Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2014

974/21ZM/2013

Prodej části pozemků parc.č. 35/1 a 41/1, k.ú. Bludovice

977/21ZM/2013

Dodatek směnné smlouvy s Moravskoslezským krajem

980/21ZM/2013

Výkup pozemků k.ú. Havířov-město od Lesů ČR, s.p.

981/21ZM/2013

Vynětí pozemků z hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace

982/21ZM/2013

Ukončení činnosti SMŠ K. Čapka – změna části usnesení č. 792/18ZM/2013

986/21ZM/2013

Poskytnutí daru Policii ČR

988/21ZM/2013

Ocenění občanů města Havířova

989/21ZM/2013

Cena města Havířova 2013

1002/21ZM/2013

Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek III.

1014/22ZM/2013

Zrušení usnesení - prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice Záměr prodeje nemovitostí - objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice a pozemků

1015/22ZM/2013

Prodej pozemků, k.ú. Bludovice, společnosti MRA, s.r.o.

1021/22ZM/2013

Vynětí dlouhodobého majetku z hospodaření příspěvkové organizace a změna zřizovací listiny

1026/22ZM/2013

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 v rozpočtu odboru školství a kultury

1028/22ZM/2013

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

1029/22ZM/2013

Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace

1038/22ZM/2013

Změna usnesení k pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelové hale v Havířově

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.)

451/9/ZM/08

Smluvní vztahy pro účely stavby: „Přechod pro chodce na ul. Těšínské, včetně autobusové zastávky“

533/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků vodního toku, z majetku České republiky do majetku města

534/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku města

720/13/ZM/08

Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“

1223/23/ZM/10

Stanovení investiční strategie při správě aktiv města Havířova