Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 25

z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 16.12.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO           
             16.12.2013 15:28:22             
       23. Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace       
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Omluven   
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Omluven   
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 41 (95%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. žádost Tělovýchovné jednoty Start Havířov, oddílu basketbalu, IČ 62331345, o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 1

2. žádost Kick Wolf Teamu Havířov, IČ 22709258, o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 2

3. žádost Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město, IČ 65468104, o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 3

4. žádost SKI KLUBU SLAVIA HAVÍŘOV, o.s., IČ 01282328, o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 4

5. žádost TJ ČSAD Havířov, IČ 45215626, o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 5

s c h v a l u j e

1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2013 Tělovýchovné jednotě Start Havířov, oddílu basketbalu, IČ 62331345, a to takto:
-
 snížit položku náklady na nájemné o 53 000,- Kč,
-
 zvýšit položku náklady na basketbalové sety o 28 000,- Kč,
-
 zvýšit položku náklady na soustředění o 15 500,- Kč,
-
 zvýšit položku náklady na dopravu o 9 500,- Kč.

2. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2013 Kick Wolf Teamu Havířov, IČ 22709258, a to takto:
-
 snížit položku náklady na startovné o 1 700,- Kč,
-
 zvýšit položku náklady na lapy o 1 700,- Kč.

3. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2013 Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město, IČ 65468104, a to takto:
-
 snížit položku náklady na ubytování na soustředění o 5 000,- Kč,
-
 snížit položku náklady na stravování na soustředění o 5 000,- Kč,
-
 zvýšit položku náklady na nástřikový terč CTIF o 10 000,- Kč.

4. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2013 SKI KLUBU SLAVIA HAVÍŘOV, o.s., IČ 01282328, a to takto:
-
 snížit položku náklady na klubové oblečení o 12 000,- Kč,
-
 snížit položku náklady na údržbu webových stránek o 300,- Kč,
-
 zvýšit položku náklady na dopravu na soustředění o 12 300,- Kč.

5. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2013 TJ ČSAD Havířov, IČ 45215626, a to takto:
-
 snížit položku na náklady na vodné a stočné o 3 534,- Kč,
-
 zvýšit položku na náklady na dopravu o 3 534,- Kč.

6. uzavření Dodatků č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 105/OŠK/2013
ze dne 15. 02. 2013, k Dohodě o poskytnutí dotace č. 515/OŠK/2013
ze dne 13. 05. 2013, k Dohodě o poskytnutí dotace č. 145/OŠK/2013
ze dne 20. 03. 2013, k Dohodě o poskytnutí dotace č. 662/OŠK/2013
ze dne 05. 06. 2013, k Dohodě o poskytnutí dotace č. 140/OŠK/2013
ze dne 28. 02. 2013

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dodatků č. 1 Dohodě o poskytnutí dotace č. 105/OŠK/2013 ze dne 15. 02. 2013 a k Dohodě o poskytnutí dotace č. 140/OŠK/2013 ze dne 28. 02. 2013

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2013