Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 15

z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 16.12.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO           
             16.12.2013 14:58:20             
     33. ČSAD Havířov a.s. - informace o konání mimořá      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Omluven   
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Omluven   
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Nehlasoval  
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Zdržel se  
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Zdržel se  
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Zdržel se  
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 37 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. termín konání mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s. dne 19.12.2013 v 10:30 hodin v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I-Město

2. pořad jednání mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s. dle Přílohy č. 1

3. návrh na rozdělení nerozděleného zisku ČSAD Havířov a.s. minulých let dle Přílohy č. 4

u k l á d á

zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov,a.s. dne 19.12.2013 takto:

bod 2. Volba orgánů valné hromady
- hlasovat pro zvolení osob dle Přílohy č. 2

bod 3. Rozhodnutí o změně formy akcií
- hlasovat pro změnu formy akcií dle Přílohy č. 3

bod 4. Rozhodnutí o změně stanov
- hlasovat pro změnu stanov dle návrhu představenstva

bod 5. Schválení smluv o výkonu funkce
- zdržet se hlasování

bod 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku
- hlasovat pro rozdělení zisku dle Přílohy č. 4

bod 7. Odvolání a volba člena představenstva
- hlasovat pro odvolání a volbu dle Přílohy č. 5

s c h v a l u j e

v rámci dodatků ke smlouvě OKS/770/08 ze dne 27. 8. 2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního města Havířov 2013 za podmínky, že:
k financování rekonstrukce autobusového nádraží v rámci přiměřeného zisku dle smlouvy o závazku veřejné služby bude vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva dopravy ČR
-
 nebude překročen nárok dopravce dle Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti.

1. na rok 2014 přiznání přiměřeného zisku, účelově vázaného na rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí ve výši dividend (po zdanění) přijatých statutárním městem Havířov od ČSAD Havířov a.s. v době do 31. 12. 2013, o nichž bude rozhodovat mimořádná valná hromada ČSAD Havířov a.s. dne 19. 12. 2013

2. na rok 2015 přiznání přiměřeného zisku, účelově vázaného na rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí ve výši dividend (po zdanění) přijatých statutárním městem Havířov od ČSAD Havířov a.s. v době 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, o nichž bude rozhodovat valná hromada/valné hromady ČSAD Havířov a.s., která/které se bude/budou konat v roce 2014